Beskyttelse av samfunnet (BAS)

På midten av 1990-tallet startet FFI en forskningsserie om samfunnssikkerhet og sivil beredskap.

Fra etableringen av FFI i 1946 var det, naturlig nok, Forsvaret som stod i fokus for forskningen ved instituttet. I forbindelse med 75-årsjubileet vårt, tar vi en nærmere titt på forskningen rettet mot samfunnssikkerhet og beredskap som startet på slutten av 90-tallet og for alvor fikk en oppsving ved tusenårsskiftet.

Bakgrunnen for prosjektene var jernteppets fall og slutten på Den kalde krigen. Frykt for atomkrig og tredje verdenskrig gikk over i en langt med avslappet holdning til trusler mot Norge. Samtidig ble mange av de tunge statlige virksomhetene som var viktige for beredskap, for eksempel Telenor og kraftsektoren, privatisert. Det la nye premisser for beredskapsarbeid.

Det første BAS-prosjektet var en kartlegging av kritiske samfunnsfunksjoner som bør opprettholdes under væpnet konflikt og i fredstid. Prosjektet ble startet opp i samarbeid med Direktoratet for samfunnssikkerhet og beredskap (DSB). De kommende årene så FFI nærmere teleberedskap, kraftberedskap, transportberedskap og IKT-sårbarhet.

Fra 2007 kom BAS til å dreie seg mer om sivilt-militært-samarbeid og krisehåndtering, og hvordan store kriser kan og bør håndteres på nasjonalt nivå.

Totalforsvaret mot 2040

BAS-forskningen pågår fortsatt, men er nå mer rettet mot sivilt-militært-samarbeid innenfor Totalforsvaret. Totalforsvar innebærer at både sivile og militære ressurser kan brukes til å løse utfordringer mot både samfunnssikkerhet og statssikkerhet. Det handler om å utnytte samfunnets ressurser best mulig.

For at Forsvaret skal kunne beskytte statens sikkerhet og suverenitet i en krise eller væpnet konflikt, er Forsvaret avhengig av støtte og samarbeid med sivile.

Det nåværende BAS-prosjektet, som skal pågå fram til 2024, har følgende resultatmål:

  • Bidra til økt forståelse for hvordan sammensatte trusler og samfunnets utvikling for øvrig kan påvirke videreutviklingen av totalforsvarsevnen.

  • Bidra til å styrke samfunnets motstandsdyktighet gjennom en funksjonsbasert tilnærming for slik å videreutvikle totalforsvarsevnen i hele krisespekteret.

  • Bidra til å styrke evnen til å forstå, analysere og håndtere sammensatte trusler på tvers av sektorer for slik å styrke tverrsektoriell situasjonsforståelse.

  • Fremme forslag til alternative innretninger av totalforsvarsevnen i et 2040-perspektiv, både for å styrke Norges sikkerhet og for å bidra til å understøtte og muliggjøre fremtidige operasjonskonsepter for Forsvaret.