FFI-frokost:

Hvordan kan ny IKT gjøre Forsvaret bedre?

Se video av arrangementet, med både foredrag og debatt. Vi tok opp fire teknologiområder innen IKT som er viktige for at Forsvaret henger med i den digitale utviklingen. En fersk FFI-rapport viser vei. Men veien er lang.

Arrangementet ble strømmet
Se opptak av sendingen under

Arrangementet starter drøyt 5 minutter ut i opptaket:

Hvordan kan Forsvaret utnytte informasjons- og kommunikasjonsteknologi (IKT). Hvordan kan det løse oppgavene sine bedre og mer effektivt, for eksempel med 5G og skyteknologi? Det var temaet for FFIs frokostmøte 8. februar, og for en nylig lansert rapport.

Her deltok blant andre oberst Jan Frederik Geiner. Han sitter i avdelingen for forsvarspolitikk og langtidsplanlegging i Forsvarsdepartementet. Geiner innledet med å si at det ikke er så rart at Forsvaret kan slite med å henge med. 

Millionutviklingen

– De som fører statistikk har sett på hvor lang tid det tar å få 50 millioner brukere innenfor en teknologi. For luftfarten tok det 64 år å få så mange. For bilindustrien tok det 62 år. Det gikk 22 år før det var så mange TV-brukere. Facebook trengte fire år på å nå dette tallet. Men da Pokémon Go kom, tok det 19 dager! Så de som sier at alt går fortere, de overdriver ikke, sa Geiner.

Hvor og hvordan kan så Forsvaret møte utfordringene som utviklingen skaper? FFIs Anders Mykkeltveit og Ole Ingar Bentstuen presenterte den nye FFI-rapporten «Hvordan kan ny IKT gjøre Forsvaret bedre?». Den ser spesielt på IKT i militære operasjoner. 

– Her handler det om det som er Forsvarets aller mest krevende oppgaver, og det som i størst grad skiller Forsvaret fra andre virksomheter, sa Mykkeltveit.

– Rapporten vår ser på mulige gevinster, men også utfordringer, risikoer og kostnader for Forsvaret. Basert på den legger vi fram noen anbefalinger vi mener kan gjøre Forsvaret bedre. Det dreier seg blant annet om strategiske veivalg, anskaffelse av nytt materiell, kompetanseutvikling og samarbeid med andre.

IKT-frokost_Bentstuen-Mykkeltveit.jpg
Sjefsforsker Ole Ingar Bentstuen (til venstre) og seniorforsker Anders Mykkeltveit presenterte den nye FFI-rapporten «Hvordan kan ny IKT gjøre Forsvaret bedre?».

Fire teknologier

Forskerne framhevet utviklingen innenfor fire teknologiområder på IKT-siden. 

– Alle kan få vesentlig betydning for Forsvaret, påpekte Ole Ingar Bentstuen. 

De fire områdene er automatisert analyse av informasjon, skyteknologi, femte generasjons mobilteknologi (5G) og langtrekkende høyhastighetskommunikasjon.

Gjerdrum-skredet

Jan Frederik Geiner sa at rapporten stiller en rekke spørsmål som både er tidsmessige og relevante.

– De fire teknologiene som forskerne nevner er spesielt interessante når du setter dem sammen. Tenk om alle flyvende sensorer som var tilgjengelige ble strømmet til alle dem som ble involvert da Gjerdrum-skredet gikk for et år siden. Ikke bare til dem som var på stedet, men også de ulike nødsentralene. Det vil være fullt mulig når 5G er på plass.

Virtualisering av nettverk er en annen kjempeutfordring. Slik teknologi kan gi oss en samling av og et volum på kommunikasjonen vi har behov for. Når vi skal ha alliert mottak fra alle Nato-land i den mest krevende fasen, med titusenvis av soldater og mye materiell, vil slik samhandling være svært velkomment, sa Geiner.

Essensen er at vi må få evne til å ta i bruk ny teknologi raskere. Trekantsamarbeidet mellom Forsvaret, industrien og FFI er litt av nøkkelen for å gjennomføre det.

14 anbefalinger

Rapporten inneholder 14 anbefalinger. Et overordnet perspektiv er at Forsvaret bør utvikle mer kompetanse på spesielle teknologiske felt. Et av FFI-forskernes forslag er at skytjenester bør komme i operativ bruk. Det samme gjelder nevnte 5G. Forsvaret kan her se på hvordan det kan samarbeide med flere aktører om skyteknologi og 5G. Det kan etableres små, lokale datasentre knyttet til dette. Mobile basestasjoner og utvikling av norske, uavhengige satellittjenester blir også framhevet.

Forsvarsstaben forberedt

I paneldiskusjonen deltok også brigader Trond Nilsen, sjef ved Forsvarsstabens nye IKT-avdeling. Den går også under navnet J-6. J-en står for «joint» og 6 for «samband». Dette er en fellesavdeling, uavhengig av forsvarsgren. 

– Noen punkter i rapporten treffer oss i Forsvarsstaben. Vi la selv ut forsvarssjefens IKT-strategi like før jul. Den handler om hvordan feltet må utvikles. IKT må være en driver for samvirke, der rett informasjon skal nå rett person til rett tid. Det må være uavhengig av gradering og hvilken aktør det er som deltar. Vi må dessuten få bedre evne til kontinuerlig utvikling. Måten vi tar fram IKT på i dag funker ikke optimalt. Vi tar ofte fram gårsdagens løsninger, basert på utredninger laget for noen år tilbake, sa Nilsen.

– Derfor må vi jobbe tettere både med dem som utvikler materiell og dem som bruker det. Finansieringsmodellen må også endres, slik at vi ikke tar fram bare ett og ett system. Essensen er at vi må få evne til å ta i bruk ny teknologi raskere, påpekte han. 

– Vi ser at sivil utvikling ligger foran den militære. I vår sektor må vi må knytte til oss langsiktige, sivile partnere. Vi må også opprettholde kompetansen og legge til rette for løsningene som kommer. Trekantsamarbeidet mellom Forsvaret, industrien og FFI er litt av nøkkelen for å gjennomføre det. Samtidig handler teknologiforståelse om at vi alle skjønner både kompleksiteten og mulighetene. Vi må bli flinkere til å bygge en kultur rundt den forståelsen. Og flinkere til å omstille oss, avsluttet Nilsen.

Fire paneldeltakere sitter på bord med mikrofoner
FFIs kommunikasjonssjef Anne-Lise Hammer var møteleder. Oberst Jan Frederik Geiner fra Forsvarsdepartementet, sjefsforsker Ole Ingar Bentstuen ved FFI og brigader Trond Nilsen fra Forsvarsstaben var alle enige om at IKT-utfordringene i Forsvaret er krevende – men at de kan løses.