Hvordan kan ny IKT gjøre Forsvaret bedre?

FFI-Rapport 2021

Om publikasjonen

Rapportnummer

21/01819

ISBN

978-82-464-3378-3

Format

PDF-dokument

Størrelse

2.1 MB

Språk

Norsk

Last ned publikasjonen
Jan Erik Voldhaug Bjørn Jervell Hansen Ketil Lund Anders Mykkeltveit Martin Rytir Ole Ingar Bentstuen

Norge står overfor en krevende sikkerhetspolitisk situasjon. Forsvaret spiller en avgjørende rolle for å skape sikkerhet for staten, befolkningen og samfunnet, og det er avgjørende at Forsvaret moderniseres og videreutvikles kontinuerlig.

Moderne IKT (informasjons- og kommunikasjonsteknologi) er nødvendig for å understøtte Forsvarets operative evne. Samtidig har Forsvaret i dag delvis utdaterte IKT-løsninger. Problemstillingen som ligger til grunn for rapporten er hvordan teknologisk utvikling innen IKT kan gjøre Forsvaret bedre i stand til å løse sine oppgaver. Rapporten har som ambisjon å peke på muligheter og gi råd til Forsvarets ledelse om utnyttelse av IKT, og dermed bidra til at Forsvaret løser oppgavene sine bedre og mer effektivt.

Rapporten beskriver utvikling innenfor fire utvalgte teknologiområder innen IKT, som vi mener kan få vesentlig betydning for Forsvarets utvikling, og hvilke muligheter denne utviklingen medfører. De fire områdene er: 1) Automatisert analyse av informasjon, 2) Skyteknologi, 3) Femte generasjons mobilteknologi (5G) og 4) Langtrekkende høyhastighetskommunikasjon.

Deretter skisseres fire eksempler på hvordan disse mulighetene kan komme Forsvaret til gode. Eksemplene beskriver også mulige gevinster og utfordringer, herunder risikoer og kostnader, for Forsvaret. De fire eksemplene tar for seg i) effektiv og sikker IKT-infrastruktur, ii) samvirke i totalforsvaret, iii) mobilitet og hurtighet i militære operasjoner og iv) utnyttelse av sensordata. Rapporten fokuserer på operativ virksomhet fremfor virksomhetsstyring, ettersom militære operasjoner er Forsvarets aller mest krevende oppgaver og også det som i størst grad skiller Forsvaret fra andre virksomheter.

Ut fra identifiserte gevinster og utfordringer, utleder rapporten en rekke anbefalinger som vi mener kan gjøre Forsvarets bedre. Anbefalingene er samlet i kapittel 5, og omhandler strategiske veivalg, fremskaffelser av materiell, utvikling av kompetanse og samarbeid med andre organisasjoner.

Det er viktig å være klar over at denne rapporten har fokus på teknologi og teknologiske muligheter, og at rapporten kun har studert et utvalg av teknologiområder. Anbefalingene i rapporten bør leses i denne konteksten.

Nylig publisert