FFI starter teknologisatsing for Forsvaret i Nord-Norge

Nye innovasjonsarenaer skal hjelpe Forsvaret med å ta i bruk ny norsk teknologi raskere.

Fredag 11. juni åpnet forsvarsminister Frank Bakke-Jensen og forsvarssjef Eirik Kristoffersen innovasjonsarenaen ICE worx Arctic.

Her skal forskere og ingeniører samarbeide med norske teknologibedrifter og militære avdelinger i Forsvaret. Sammen skal de teste og utvikle ny teknologi som kan styrke forsvarsevnen i nordområdene. Arenaen drives av Forsvarets forskningsinstitutt (FFI) og vil få base på Setermoen i Troms og Finnmark.

OR4A8920.JPG
Forsvarsminister Frank Bakke-Jensen under åpningen av ICE worx Arctic.

– Å styrke Forsvarets innovasjonsevne ved å etablere en slik innovasjonsarena vil bidra til å styrke norsk sikkerhet og beredskap. Samtidig kan arenaen bidra til nærings- og kompetanseutvikling i nord. Dette kan bli et forsvars-, nærings- og distriktspolitisk kinderegg, sier forsvarsminister Frank Bakke-Jensen.

– Norge og Nato trenger teknologi og løsninger som fungerer i operasjoner i et arktisk klima. Dette må utvikles og testes der Forsvaret trener og øver til daglig, understreker forsvarssjef Eirik Kristoffersen.

ICE worx Arctic

ICE worx står for Centre for Innovation, Concept development and Experimentation. Akronymet ICE viser nettopp til det arktiske, og skal gjøre Forsvaret enda bedre på brukerdrevet utvikling av materiell tilpasset norske klimatiske og topografiske forhold.

Satsingen i Arctic starter med en forsiktig oppbygging av konkrete prosjekter og aktiviteter med forankring i militære avdelinger på Setermoen og Bardufoss.  Videre utvikling og langsiktig ambisjonsnivå for en innovasjonssatsing i nord bestemmes av Forsvarets behov, politiske prosesser og bevilgninger.
 

Tester jammesikker drone

Blant prosjektene det nå jobbes med er et samarbeid mellom de norske selskapene Robot Aviation og Radionor, FFI og Etterretningsbataljonen. Målet er å gi Forsvaret tilgang til droner som skal kunne manøvrere uten GPS over lange avstander for å hente informasjon.

Løsningen ble demonstrert under åpningsarrangementet på Bardufoss fredag.

OR4A8990.JPG
Drona har akkurat tatt av. Peder Oscar Andersen, seniorrådgiver i ICE worx, forklarer hvordan teknologien fungerer.

– Norge har flere konkurransefortrinn som gjør oss godt rustet til å utvikle innovative løsninger og ny teknologi for anvendelser i Arktis, mener Espen Skjelland, konstituert administrerende direktør ved FFI.

– Vi har sterke miljøer innenfor militær teknologi- og industriutvikling. Det foregår også en rivende utvikling innen romvirksomhet i nord, der synergiene mellom sivile og militære anvendelser er store.

Under åpningen viste FFI-forskere frem «Nevron» – et system som automatisk oppdager ukjente skip eller avvikende aktivitet i norske havområder ved å kombinere radarbilder av havoverflaten med skipsdata fra norske mikrosatellitter. Systemet er allerede tatt i bruk operativt og skal videreutvikles av FFI.

Hurtigere utvikling

I tiden som kommer skal den nye arenaen legge til rette for mer og tettere samarbeid mellom Forsvaret, relevante forsknings- og kompetansemiljøer og industri.

– Målet er å senke terskelen for at Forsvaret kan delta med operative ressurser i innovasjon og eksperimentering, og få testet konkrete militære anvendelser av sivil teknologi og kompetanse, sier Hanne Bjørk, FFIs forskningsdirektør for innovasjon og industriutvikling.

Aktivitetene her skal være et tillegg til de langsiktige forskning- og utviklingsprosjektene som allerede finnes i forsvarssektoren.

– Forsvaret har behov for å utvikle hurtige og billigere løsninger på konkrete operative behov ved å ta i bruk kommersielt tilgjengelig teknologi. Dette handler i stor grad om å tilpasse og finne militære bruksområder for sivilt utviklet teknologi, mener Bjørk.
 

Sensorer og ubemannede farkoster

I løpet av året skal FFI også etablere en testarena tilknyttet Hærens våpenskole på Rena. Aktivitetene her skal blant annet dreie seg om moderne soldatutrustning, distribuerte sensorer og samarbeid mellom autonome farkoster og bemannede kjøretøyer.

FFI har allerede innovasjonsaktiviteter i Horten, knyttet til autonome, maritime systemer og på Rygge og Evenes knyttet til forsvar av flybaser. På Kjeller ligger FFIs hovedkontor, der det jobbes det et bredt spekter av militærteknologiske problemstillinger. 

Forsvarssjef Eirik Kristoffersen
Forsvarssjef Eirik Kristoffersen