Forsvaret kan effektivisere for inntil 3 milliarder kroner

Forskerne ved FFI har laget et veikart for hvordan vi skal få mer igjen for forsvarsbudsjettet.

to stridsvogner i vinterlandskap. Foto
Stridsvogner fra Telemark-bataljonen og fra US Marine Corps. Illustrasjonsfoto: Forsvaret

– Vi har funnet et stort potensial for forbedring og effektivisering, og vi har gjort rede for hele 28 områder hvor vi mener det er gevinster å hente, sier forskningsleder Sverre Kvalvik.

Som en del av arbeidet med å utarbeide en ny langtidsplan for forsvarssektoren for årene 2021 til 2024, fikk FFI høsten 2018 i oppdrag fra Forsvarsdepartementet (FD) om å identifisere mulige områder for forbedring og effektivisering i sektoren.

Formålet med dette oppdraget var tredelt:

 • Sikre at forsvarssektoren får mest mulig forsvarsevne for tildelte midler.
 • Skape økonomisk handlingsrom til å finansiere økte ambisjoner og ivareta merbehov.
 • Demonstrere evne til å håndtere tildelte midler effektivt.

Hensikten med effektivisering

Dersom midler kan frigjøres setter det Forsvaret i stand til å øke ambisjonsnivået innenfor prioriterte satsingsområder. På den måten kan Forsvaret eksempelvis fase inn nye operative kapasiteter, øke aktivitetsnivået på eksisterende kapasiteter eller øke beredskapen.

FFIs svar på oppdraget fra FD foreligger nå i rapporten «Hvordan skape økonomisk handlingsrom i den nye langtidsplanen? - potensial for forbedring og effektivisering 2021-2024» (se under).

Denne rapporten, som er på over 200 sider, har til formål å identifisere potensialet for forbedring og effektivisering i forsvarssektoren i perioden 2021–2024.

Rapporten er skrevet som en del av FFI-prosjektet KOSTER, som studerer effektiv ressursbruk. Prosjektet handler i stort om hvordan sektoren kan få mer igjen for forsvarsbudsjettet.

Arbeidet med rapporten er gjennomført i nært samarbeid med FD, Forsvaret, Forsvarsbygg, Forsvarsmateriell og eksterne konsulentfirmaer.

Det vil være krevende

Arbeidet med denne rapporten har pågått i 12 måneder. Det identifiserte potensialet er et resultat av dette arbeidet.

– Vi har samlet inn data, gjort intervjuer og hatt dialog med etatene i forsvarssektoren. I tillegg har vi vurdert og sammenstilt bidrag fra andre aktører, forteller Kvalvik.

Sett under ett utgjør rapporten et veikart for videre forbedring og effektivisering i forsvarssektoren. Men det vil være krevende å realisere det fulle potensialet.

Forsvarssektoren må gjennomføre flere store investeringer i ny teknologi og ny kompetanse for å gjøre det mulig. I tillegg må flere komplekse prosesser internt i sektoren restruktureres for at de skal bidra med ønsket effekt.

Sivile partnere må trekkes inn i sektorens virksomhet på måter som tidligere ikke har vært forsøkt. En slik satsing vil imidlertid kunne gi store gevinster i form av både økt forsvarsevne og reduserte kostnader.

virkemidler-forbedring_hvit
Virkemidler for forbedring og effektivisering i forsvarssektoren 2021–2024


 

Frigjøre betydelige summer

FFI har gjort rede for til sammen 28 gevinstområder og har identifisert et stort potensial for forbedring og effektivisering innen disse gevinstområdene.

Rapporten peker først på store mulige forbedringer i kvaliteten på sektorens leveranser. Disse forbedringene vil oppleves i hele verdikjeden, fra byggene som huser oss, til materiellet vi benytter, til treningen vi mottar og til støttetjenestene vi lener oss på.

I tillegg vil gevinstområdene frigjøre betydelige økonomiske summer, gevinster som kan brukes til viktige satsingsområder i Forsvaret eller i sektoren for øvrig.

Samlet utgjør gevinstene, når vi tar høyde for gjennomføringskostnader, mellom 1,6 og 3,0 milliarder kroner i varig redusert kostnadsnivå fra 2024.
 

Utover denne summen peker rapporten på flere gevinstområder hvor det ikke har vært mulig å tallfeste gevinster, men som sannsynligvis vil ha et potensial på flere hundre millioner kroner i perioden 2021–2024.

En rekke av områdene har også ytterligere gevinster som først blir fullt ut realisert etter 2024 på i størrelsesorden mellom 0,95 og 1,35 milliarder kroner årlig.

FFI anbefaler derfor at forsvarssektoren går videre med å konkretisere tiltak og planer for å realisere gevinster innen de ulike gevinstområdene beskrevet i denne rapporten.
 

Seks forutsetninger

For å ta ut disse effektene må forsvarssektoren straks forberede seg på å gjennomføre tiltakene. Rapporten identifiserer seks grep som legger til rette for dette.

 1. Etatene må gå gjennom og ytterligere detaljere de investerings- og omstillingskostnadene som er beskrevet i rapporten, og Forsvarsdepartementet må følge opp med tilstrekkelige bevilgninger.
   
 2. Det må også gjennomføres en rekke politiske, sikkerhetsfaglige og forvaltningsmessige avklaringer.
   
 3. Videre må etatene lage gevinstrealiseringsplaner for gjennomføringsfasen.
   
 4. Etatene må få på plass effektive styringsmekanismer internt i sine organisasjoner og generelt heve modenheten innen gjennomføring og oppfølging av forbedringstiltak.
   
 5. På et mer overordnet nivå må forsvarssektoren etablere effektive samhandlingsmekanismer på tvers av etatene.
   
 6. Forsvarsdepartementet må også sikre tilstrekkelige insentiver i arbeidet.

Gjennomføringsevne er en sentral forutsetning bak alle tiltakene rapporten beskriver. Dersom gevinstene FFI identifiserer i rapporten skal la seg realisere, må Forsvaret endre hvordan de planlegger, gjennomfører og følger opp effektiviseringen.

Dette bør ikke være en urealistisk forventning, gitt at Forsvarsbygg og Forsvarsmateriell allerede har gjennomført tilsvarende endringer. I denne rapporten går FFI også inn i de ulike etatenes modenhet for forbedring og effektivisering, og skisserer hvordan denne kan heves.