Hvordan skape økonomisk handlingsrom i den nye langtidsplanen? - potensial for forbedring og effektivisering 2021–2024

FFI-Rapport 2019

Om publikasjonen

Rapportnummer

19/01934

ISBN

978-82-464-3249-6

Format

PDF-dokument

Størrelse

3.4 MB

Språk

Norsk

Last ned publikasjonen
Sverre Nyhus Kvalvik Helene Berg Elisabeth Elman Emil Graarud Ola Krogh Halvorsen Torbjørn Hanson Brage Lien Kristin Waage
Denne rapporten har til formål å identifisere potensialet for forbedring og effektivisering i forsvarssektoren i perioden 2021–2024. Det identifiserte potensialet er et resultat av den betydelige innsatsen FFI har lagt ned de siste tolv månedene knyttet til datainnsamling, intervjuer, analyse og dialog med de involverte etatene, samt vurdering og sammenstilling av bidrag fra andre aktører. Sett under ett utgjør rapporten et veikart for videre forbedring og effektivisering i forsvarssektoren. Det vil være krevende å realisere det fulle potensialet. Forsvarssektoren må gjennomføre flere store investeringer i ny teknologi og ny kompetanse for å gjøre det mulig. I tillegg må flere komplekse prosesser internt i sektoren restruktureres for at de skal bidra med ønsket effekt. Sivile partnere må trekkes inn i sektorens virksomhet på måter som tidligere ikke har vært forsøkt. En slik satsing vil imidlertid kunne gi store gevinster i form av både økt forsvarsevne og reduserte kostnader:  Vi har gjort rede for til sammen 28 gevinstområder fordelt på 8 kapitler. FFI har identifisert et stort potensial for forbedring og effektivisering innen disse gevinstområdene. Rapporten peker først på store mulige forbedringer i kvaliteten på sektorens leveranser. Disse forbedringene vil oppleves i hele verdikjeden, fra byggene som huser oss, til materiellet vi benytter, til treningen vi mottar og til støttetjenestene vi lener oss på.  I tillegg vil gevinstområdene frigjøre betydelige økonomiske summer, gevinster som kan brukes til viktige satsingsområder i Forsvaret eller i sektoren for øvrig. Samlet utgjør gevinstene, når vi tar høyde for gjennomføringskostnader, mellom 1,6 og 3,0 milliarder kroner i varig redusert kostnadsnivå fra 2024. Utover denne summen peker rapporten på flere gevinstområder hvor det ikke har vært mulig å tallfeste gevinster, men som sannsynligvis vil ha et potensial på flere hundre millioner kroner i perioden 2021–2024. En rekke av områdene har også ytterligere gevinster som først blir fullt ut realisert etter 2024 på i størrelsesorden mellom 0,95 og 1,35 milliarder kroner årlig. FFI anbefaler derfor at forsvarssektoren går videre med å konkretisere tiltak og planer for å realisere gevinster innen de ulike gevinstområdene beskrevet i denne rapporten. For å ta ut disse effektene må forsvarssektoren straks forberede seg på å gjennomføre tiltakene. Rapporten identifiserer seks grep som legger til rette for dette. Etatene må gå gjennom og ytterligere detaljere de investerings- og omstillingskostnadene som er beskrevet i rapporten, og Forsvarsdepartementet må følge opp med tilstrekkelige bevilgninger. Det må også gjennomføres en rekke politiske, sikkerhetsfaglige og forvaltningsmessige avklaringer. Videre må etatene lage gevinstrealiseringsplaner for gjennomføringsfasen, få på plass effektive styringsmekanismer internt i sine organisasjoner og generelt heve modenheten innen gjennomføring og oppfølging av forbedringstiltak. På et mer overordnet nivå må forsvarssektoren etablere effektive samhandlingsmekanismer på tvers av etatene. Forsvarsdepartementet må også sikre tilstrekkelige insentiver i arbeidet.

Om publikasjonen

Rapportnummer

19/01934

ISBN

978-82-464-3249-6

Format

PDF-dokument

Størrelse

3.4 MB

Språk

Norsk

Last ned publikasjonen

Nylig publisert