Alternative baneavisingsmidler og -metoder - en litteraturstudie

FFI-Rapport 2021

Om publikasjonen

Rapportnummer

21/00552

ISBN

978-82-464-3334-9

Format

PDF-dokument

Størrelse

4.7 MB

Last ned publikasjonen
Ida Vaa Johnsen Jorunn Aaneby
Formålet med denne litteraturstudien har vært å sammenstille informasjon som finnes om baneavisingsmidler og alternative metoder for å holde rullebaner snø- og isfrie. Målet har vært å finne en metode som ikke forårsaker korrosjon av flymaterialer og ikke er miljøskadelig. Det er besluttet at Evenes flystasjon skal etableres som fremskutt operasjonsbase (QRA) og hovedbase for maritime overvåkningsfly (MPA). Informasjon om forholdene på Evenes er derfor også viet plass, da det er prekært å få i stand en ordning for avising så raskt som mulig fordi Forsvaret etter planen skal være klar for QRA i januar 2022 og MPA sommeren 2022. For å holde rullebaner snø- og isfrie benyttes i hovedsak tre metoder: kjemiske, mekaniske og termiske metoder. Ved kjemisk fjerning av is og snø, benyttes baneavisingsmidler. De vanligste baneavisingsmidlene som benyttes i dag, er salter av acetat eller formiat, disse er miljøvennlige, men korrosive. Tidligere ble urea mye benyttet. Urea er lite korrosivt, men ikke miljøvennlig ettersom det inneholder nitrogen og har høyt kjemisk oksygenforbruk (KOF). Utlekking av urea kan føre til eutrofiering i nærliggende vassdrag. Betain er et relativt nytt baneavisingsmiddel. Det gir lavere miljøbelastning enn urea, men høyere enn acetat/formiat, mens de korrosive egenskapene likner de for urea. For å hindre at miljøskadelig utlekking fra avisingsmidler når resipient, kan avrenningsvannet infiltreres gjennom filtermedier som enten binder til seg eller bryter ned middelet. Avrenningen kan også samles opp og føres til et område som tåler høyere KOF-belastning, eller til kommunalt spillvannsnett eller et eget renseanlegg. God mekanisk fjerning av is og snø, og optimalisert bruk, kan minimere bruken av baneavisingsmidler. Tilstrekkelig bemanning, god opplæring av personell, nok og godt utstyr samt beslutningssystemer (intelligente rullebaner/rullebaneteknologi) er virkemidler som kan bidra til å redusere bruken. Disse virkemidlene er allerede på plass på mange flyplasser. Oppvarming av dekket på flyplasser kan redusere eller fjerne behovet for baneavisingsmidler helt. Oppvarmingen kan være hydronisk eller elektrisk. En ny metode som innebærer elektrisk ledende dekke/betong ser ut til å være relativt rimelig og effektivt sammenliknet med hydronisk oppvarming og vanlige elektriske varmekabler. I elektrisk ledende dekke blandes elektrisk ledende materiale (karbonfiber eller fiber av rustfritt stål) inn i betongen. Når spenning tilføres betongblokken utvikles varme på grunn av den høye motstanden i materialet. FFI anser at det med dagens kunnskap og teknologi er tre reelle alternativer for avising på Evenes: fortsatt bruk av formiat, bytte til betain eller elektrisk ledende dekke. Fortsatt bruk av formiat vil sannsynligvis føre til korrosjon på luftfartøyene. For å minimere korrosjon er det viktig å minimere bruken av avisingsmidler så mye som mulig og fokusere på vedlikehold og rengjøring av luftfartøyene. Ved bytte til betain må det innføres tiltak for å hindre stor KOFbelastning på nærliggende resipienter, slik som oppsamling. Ved installasjon av elektrisk ledende dekke, må hele dekket på flyplassen skiftes, men til gjengjeld vil bruken av avisingsmidler sannsynligvis kunne reduseres med ca. 90 %.

Om publikasjonen

Rapportnummer

21/00552

ISBN

978-82-464-3334-9

Format

PDF-dokument

Størrelse

4.7 MB

Last ned publikasjonen

Nylig publisert