Anvendelse av kunstig intelligens i Forsvarets logistikkorganisasjon

FFI-Rapport 2024

Om publikasjonen

Rapportnummer

24/00274

ISBN

978-82-464-3523-7

Format

PDF-dokument

Størrelse

1.4 MB

Språk

Norsk

Last ned publikasjonen
Annabel Garred Kristin Waage Petter Fredrik Hemnes

Kunstig intelligens (KI) handler om å få maskiner til å utføre oppgaver som vanligvis krever menneskelig intelligens. Teknologien har allerede vist stort potensial for å effektivisere og forbedre en rekke virksomheter, og den er sentral innen digitalisering. Logistikk er et av områdene hvor det spesielt har vært en forventning om at KI kan skape verdi både i sivile og militære organisasjoner, og det er også et sentralt satsingsområde i Forsvarsdepartementets nylig publiserte strategi for KI i den norske forsvarssektoren.

Formålet med denne rapporten er å identifisere anvendelser av KI som er relevante for Forsvarets logistikkorganisasjon (FLO). I rapporten kartlegger vi ulike anvendelser på kort og lengre sikt, hvilke utfordringer som må håndteres, og hvilke forutsetninger som må være på plass for at FLO skal kunne innføre og dra nytte av de ulike KI-anvendelsene. Vi vurderer også potensialet som de ulike anvendelsene har til å forbedre og effektivisere FLOs virksomhet.

Rapporten beskriver anvendelser av KI innen områdene «lagerlogistikk», «vedlikehold», «anskaffelser og behovsplanlegging», «utdanning og trening» og «administrative oppgaver og virksomhetsstyring». Anvendelsene spenner mellom å bruke KI til å predikere vedlikeholdsbehov, automatisere deler av lagervirksomheten, estimere fremtidig behov for personlig bekledning og utrustning (PBU) og utnytte digitale assistenter.

Selv om KI kan ha et stort potensial for å bidra til forbedring og effektivisering i FLO, er det viktig å være klar over at dagens modenhet for KI i FLO kan hindre gevinstrealisering på kort sikt. FLO uttaler selv at de har lav digital modenhet, og de jobber med å heve modenhetsnivået. Dagens modenhet preges blant annet av utfordringer med strategisk styring, svak datakvalitet og fragmenterte fagmiljøer og av at det mangler IT-infrastruktur, kompetanse og forståelse av KI, helhetlig koordinering og oppfølging av initiativer og ikke minst finansiering.

Vi anbefaler at FLO gjør KI til en del av strategi- og planarbeidet innen digitalisering og utarbeider en prosjektportefølje over aktuelle KI-initiativer. For å lykkes med KI i fremtiden må FLO begynne å utforske og eksperimentere med teknologien allerede i dag, og vi anbefaler derfor å gjennom-føre 2–3 aktuelle KI-pilotprosjekter. Vi anbefaler også å samle fagmiljøer innen digitalisering og etter hvert KI, men mener samtidig at det er mulig for FLO å komme i gang med KI innenfor dagens organisering. Videre anbefaler vi å arbeide systematisk og kontinuerlig med å etablere en KI- og datadrevet kultur og å heve kompetansen og datakvaliteten for å legge til rette for KI. I tillegg til implementering av KI-systemer anbefaler vi å videreføre og intensivere arbeidet med andre digitaliseringsinitiativer, som prosessautomatisering og økt bruk av strekkodelesere og sensorer. Disse initiativene bidrar til å styrke den digitale modenheten og forenkler dermed overgangen til KI.

Nylig publisert