Arbeidsmiljø og helseprofil hos musikere – en spørreundersøkelse blant profesjonelle militære og sivile musikkorkestre i Norge

FFI-Rapport 2021

Om publikasjonen

Rapportnummer

21/00854

ISBN

978-82-464-3353-0

Format

PDF-dokument

Størrelse

3.1 MB

Språk

Norsk

Last ned publikasjonen
Frank Brundtland Steder Øyvind Albert Voie
Våren 2020 fikk FFI en forespørsel om å kartlegge de helserelaterte arbeidsforholdene blant musikere ved Forsvarets musikk (FMUS). I forespørselen ble det henvist til forskning som viser at det psykososiale miljøet, yrkesstress og arbeidsforhold blant musikere er mer krevende enn i de fleste andre yrker. I første omgang ønsket FMUS å kartlegge hvorvidt dette også var tilfelle blant militære musikere. FMUS var spesielt opptatt av å kartlegge hvorvidt arbeidssituasjonen blant militære musikere skiller seg fra arbeidssituasjonen blant ansatte i sivile symfoniorkestre. Til tross for FFIs varierte forskning på yrkesskader og yrkesrelatert stress i Forsvaret er dette første gang FFI kartlegger fysiske, sosiale og psykologiske utfordringer blant profesjonelle musikere. I denne studien er det gjennomført en kvantitativ datainnsamling som legger til rette for statistiske analyser angående ulike arbeidsmiljø- og helsefaktorer blant profesjonelle musikere. Dette kan på et senere tidspunkt sammenlignes med tilsvarende data fra den generelle befolkningen/arbeidsstyrken (levekårsundersøkelsen). Først og fremst gir rapporten en deskriptiv beskrivelse av undersøkelsens utforming, innhold og selve datainnsamlingsprosessen. I tillegg presenteres datagrunnlaget og noen utvalgte resultater angående omfanget av arbeidsmiljøskader i FMUS. En gjennomgående tilnærming er å sammenligne resultatene mellom FMUS-ansatte og ansatte i åtte ulike sivile orkestre i Norge, herunder landets symfoniorkestre. Dette er ikke gjort tidligere og gjør undersøkelsen helt unik i internasjonal sammenheng. Vi finner ikke grunn til å påstå at det er store forskjeller i arbeidsmiljørelaterte skader mellom FMUS-ansatte og ansatte i sivile orkestre. Vi finner heller ingen forskjeller i helseprofilen mellom de to grupperingene. Vi finner derimot at det er store forskjeller i arbeidsmiljøet mellom de to orkesterkategoriene. Videre finner vi forskjeller i yrkesstress, sannsynligvis som følge av nedbemanning, omorganisering og ikke minst som følge av (store) ulikheter i lønn, antall arbeidstimer per uke og graden av kontroll på egeninnsats. 40–70 prosent av FMUS-ansatte rapporterer om ulike muskel og skjelettsmerter. Det er stor grad av enighet blant respondentene om at omfanget av disse skadene skyldes jobb-situasjonen. Videre rapporter 47 prosent at de finner det nødvendig å arbeide i et høyt tempo og 25 prosent har ofte for mye å gjøre. 46 prosent opplever i liten grad å kunne påvirke beslutninger angående egen arbeidssituasjon. 82 prosent av FMUS-ansatte har opplevd nedbemanning og omorganisering, noe som gjør de usikre på framtiden. Hele 44 prosent mener de står i fare for å miste arbeidet på grunn av nedlegging, innskrenking eller andre årsaker i løpet av de nærmeste 3 årene.

Nylig publisert