Defence against foreign influence – a value-based approach to define and assess harm, and to direct defence measures

FFI-Rapport 2019

Om publikasjonen

Rapportnummer

19/01766

ISBN

978-82-464-3243-4

Format

PDF-dokument

Størrelse

1.9 MB

Språk

Engelsk

Last ned publikasjonen
Torbjørn Kveberg Vårin Alme Sverre Diesen

Hvordan kan stater forsvare seg mot fremmedstatlig påvirkning? Vestens behov for et forsvar mot påvirkning er ikke nytt, men har blitt tydeligere i løpet av det siste tiåret. Mange vil hevde at strategisk kommunikasjon er svaret, men det er store uenigheter om nøyaktig hva det er og bør være for noe. Denne rapporten beskriver en alternativ tilnærming til forsvar som gir tydelig uttrykk for hva den er, og hvordan den bidrar til et meningsfullt forsvar mot fremmedstatlig påvirkning.

For å beskrive en tilnærming diskuterer rapporten hva det betyr å forsvare mot påvirkning og deretter hvordan stater kan forsvare seg mot fremmedstatlig påvirkning. Rapporten identifiserer videre tre oppgaver innen forsvar som ethvert konsept for påvirkning må løse:

  • Definere hva skade er.
  • Vurdere hva fremmedstatlig påvirkning skader.
  • Beskrive formålet med forsvarstiltak.

Rapporten antar at formålet med forsvar er å beskytte statssikkerheten, hvilket betyr at statssikkerhet er helt sentralt i å definere hva skade er. Rapporten foreslår derfor at stater skaffer til veie en oversikt over sine essensielle statssikkerhetsinteresser. En relasjonell maktmodell brukes til å fremstille denne informasjonen på en meningsfull måte. Det fører til en oversikt over essensielle statssikkerhetsinteresser, hvor hver interesse uttrykkes i form av en beskrivelse av adferder en ønsker fra spesifikke aktører. Et enkelt eksempel er «Stat A tilbyr og gir militær støtte». Rapporten gir forslag til hvordan en kan gå frem for å kartlegge statssikkerhetsinteresser, og hvordan disse uttrykkes og illustreres i henhold til en relasjonell maktmodell.

Oversikten over essensielle statssikkerhetsinteresser beskriver staters viktigste verdier, hvilket gir opphav til navnet en verdibasert tilnærming til forsvar. Med hensyn til ovenfornevnte tre oppgaver innebærer den at skade inntreffer når fremmedstatlige påvirkningsaktiviteter har uønskede effekter på essensielle statssikkerhetsinteresser. Formålet med forsvarstiltak er å lette på denne skaden. De som får i oppgave å forsvare mot påvirkning behøver derfor en måte å vurdere sammenhenger mellom fremmedstatlige påvirkningsaktiviteter og essensielle statssikkerhetsinteresser. Rapporten tilbyr en metode kalt «sett-generering» som hjelpemiddel i denne prosessen.

Rapporten anbefaler at den verdibaserte tilnærmingen videreforedles og testes.

Om publikasjonen

Rapportnummer

19/01766

ISBN

978-82-464-3243-4

Format

PDF-dokument

Størrelse

1.9 MB

Språk

Engelsk

Last ned publikasjonen

Nylig publisert