Desinfeksjon og gjenbruk av åndedrettsvern (filtrerende halvmasker) - litteratursammenstilling

FFI-Rapport 2020

Om publikasjonen

Rapportnummer

20/01237

ISBN

978-82-464-3268-7

Format

PDF-dokument

Størrelse

765.1 KB

Last ned publikasjonen
Janne Tønsager

Åndedrettsvern, som filtrerende halvmasker, benyttes i helsevesenet for å beskytte brukeren mot smittestoffer. Maskene må ha god tetting mot ansiktet og et velfungerende filtermateriale for å virke optimalt. De er sammensatt av flere lag med hovedsakelig polypropylen, og filteregenskapene er basert på en kombinasjon av mekaniske og elektrostatiske egenskaper.

Filtrerende halvmasker er normalt ikke godkjent for gjenbruk, men i en pandemisituasjon hvor behovet for åndedrettsvern overgår tilgjengeligheten kan desinfeksjon og gjenbruk være aktuelt. Fagmiljøer nasjonalt og internasjonalt har foreslått og diskutert flere teknologier og prosedyrer både i forbindelse med tidligere pandemisituasjoner, og nå nylig med den pågående spredningen av SARS-CoV-2-viruset. Forsvarets Forskningsinstitutt (FFI) har gjennomgått relevant faglitteratur på desinfeksjon og gjenbruk av filtrerende halvmasker for å etablere et godt kunnskapsgrunnlag med tanke på hvilke teknikker for desinfisering som bør utredes videre og eventuelt vurderes for bruk i Norge.

En egnet desinfeksjonsmetode må ikke ødelegge åndedrettsvernets filtreringsegenskaper eller negativt påvirke tilpassingen av åndedrettsvernet til brukerens ansikt. Metoden kan ikke føre til kontaktfare eller avdampning av kjemikalier for å være trygg for personen som skal gjenbruke åndedrettsvernet. Samtidig må desinfeksjonsmetoden effektivt inaktivere SARS-CoV-2 og andre smittestoffer.

En rekke metoder for desinfeksjon av filtrerende halvmasker er testet og beskrevet i litteraturen. Metodene har veldig forskjellig innvirkning på maskene. Desinfeksjonsmetodene med negativ innvirkning på maskene fører til at filteregenskapene blir dårligere eller forsvinner helt, maskene forblir forurenset med helseskadelige kjemikalier eller maskene forandrer fasong på en slik måte at det ikke er mulig å oppnå god ansiktstilpasning.

Basert på tilgjengelig faglitteratur vurderer FFI at desinfeksjonsmetodene som har liten eller ingen innvirkning på maskenes fysiske egenskaper etter desinfeksjon er ultrafiolett bestråling (UVC/UVGI), hydrogenperoksid damp (HPV), våt varme (60-70 °C), og tørr varme (< 80 °C). Metoder som har mulige negative innvirkninger på maskene, eller har andre vesentlige ulemper, er desinfeksjon med etylenoksid og væskeformig hydrogenperoksid. Desinfeksjon med alkohol, såpe og vann, hypoklorittløsning og autoklavering har sterk negativ innvirkning på maskene.

Det er viktig å være klar over at hvordan filtrerende halvmasker påvirkes av de ulike desinfeksjonsmetodene ikke nødvendigvis vil være lik for forskjellige masketyper. Ettersom de ikke inneholder nøyaktig de samme materialene, kan dette ha en innvirkning på hvordan hver enkelt masketype responderer. Det vil derfor være viktig å teste, validere og dokumentere hvordan desinfeksjonsprinsippene og de konkrete desinfeksjonsprosessene, innvirker på hvert enkelt produkt.

Om publikasjonen

Rapportnummer

20/01237

ISBN

978-82-464-3268-7

Format

PDF-dokument

Størrelse

765.1 KB

Last ned publikasjonen

Nylig publisert