Emerging technology trends for defence and security

FFI-Rapport 2020

Om publikasjonen

Rapportnummer

20/01050

ISBN

978-82-464-3263-2

Format

PDF-dokument

Størrelse

1.1 MB

Last ned publikasjonen
Harald Erik Andås

Denne gjennomgangen er den første av en serie studier i et nytt forskningsprosjekt ved Forsvarets forskningsinstitutt (FFI) som har til oppgave å identifisere teknologitrender og analysere deres potensielle innvirkning på norske militære operasjoner. Det å holde seg oppdatert på teknologi i rask utvikling kan hjelpe beslutningstakere med å unngå strategiske overraskelser og gi et forbedret grunnlag for langsiktig forsvarsplanlegging. Prosjektet “Teknologiske trender og konsekvenser for militære operasjoner” (TEKNO) skal gi slike råd gjennom å studere og analysere militær og sivil teknologiutvikling og forsøke å identifisere banebrytende (disruptive) teknologier som med høy sannsynlighet vil påvirke framtidige militære operasjoner. Spesiell oppmerksomhet vil rettes mot de ulike måtene disse nye teknologiene samvirker på og hvordan de påvirker den operasjonelle konteksten.

Som et naturlig første skritt i arbeidet med å vurdere teknologiske trender har vi utført en studie av tilgjengelig ugradert litteratur. Denne tilnærmingen ble ansett som den mest fordelaktige, gitt at det primære målet har vært å identifisere overordnede teknologiske trender. Flere relativt nylig utgitte studier og annen relevant litteratur har blitt gjennomgått. Diskursen og prioriteringene i dette arbeidet vil derfor være preget av valgene som ble tatt i disse primære kildene.

Denne rapporten gir en oversikt over sytten identifiserte teknologitrender organisert etter tidspunktet for forventet disruptiv innflytelse på operasjoner i forsvars- og sikkerhetssektoren. Det gis noen kommentarer til hver av trendene som relaterer dem og de aktuelle teknologiene spesifikt til forsvar og sikkerhet, og et utvalg av disse trendene blir ytterligere kommentert separat. Rapporten avsluttes med en diskusjon om viktigheten av sivilt-militært samarbeid og utfordringene med konvergens.

Resultatene diskutert i denne rapporten vil danne grunnlaget for videre forskning og rapporter i prosjektet.

Om publikasjonen

Rapportnummer

20/01050

ISBN

978-82-464-3263-2

Format

PDF-dokument

Størrelse

1.1 MB

Last ned publikasjonen

Nylig publisert