Forsvarssektorens miljø- og klimaregnskap 2014

FFI-Rapport 2015

Om publikasjonen

Rapportnummer

2015/00814

ISBN

978-82-464-2519-1

Format

PDF-dokument

Størrelse

2.5 MB

Språk

Norsk

Last ned publikasjonen
Even Nybakke Simon Utstøl-Klein Marte Melnes Petter Andre Prydz Øyvind Albert Voie
Rapportene “Forsvarssektorens miljø- og klimaregnskap” utgis årlig og gir oversikt over resultat og utvikling for sentrale miljøaspekter i forsvarssektoren over tid, herunder avfall, energi, drivstoff, ammunisjon, vann, kjemikalier og akutte utslipp, samt utslipp av klimagasser og andre stoffer. Næringsavfall rapporteres fra avfallsselskapene i de ulike markedsområdene i Forsvarsbygg (FB), mens bygg- og anleggsavfall rapporteres av FB. Det ble generert totalt 15 952 tonn næringsavfall i 2014, i tillegg til 64 087 tonn bygg- og anleggsavfall. Samlet utgjør dette en reduksjon på 16 % sammenlignet med 2013. Sorteringsgraden for næringsavfall var 61 %, mens andelen avfall som ble gjenvunnet gjennom materialgjenvinning og energiutnyttelse var 97 %. Energiforbruket knyttet til forsvarssektorens bygg- og anlegg i Norge i 2014 rapporteres fra FB og er basert på faktura fra energileverandør ved de ulike lokalitetene i sektoren. Det rapporterte samlede energiforbruket knyttet til bygg- og anlegg i 2014 var 684 GWh. Dette er 11 % lavere enn i 2013. Energi levert fra fyringsolje er redusert med 41 % fra 2013 til 2014 og fornybarandelen er beregnet til 87 %. Drivstofforbruket knyttet til forsvarssektorens kjøretøy, luftfartøy, fartøy og aggregater i 2014 var 96 187 m3 . Dette representerer en reduksjon på 1 % sammenlignet med 2013. Forbruk på fartøy og luftfartøy står for 92 % av det samlede drivstofforbruket. Ammunisjonsforbruket blir rapportert via Digital Blankett 750 (DBL-750). I 2014 ble det innrapportert 13 636 001 ammunisjonsenheter, 10 % færre enn i 2013. Rapporteringsgraden beskriver forholdet mellom utlevert og innrapportert ammunisjon og er beregnet til 55 % (uten løsammunisjon) for 2014. Forbruk av blyholdig ammunisjon er redusert med 44 % fra 2013 til 2014. Vannforbruk blir innhentet for henholdsvis innenlands og utenlands forbruk. Det samlede rapporterte vannforbruket i 2014 var 2 331 213 m3 . Dette representerer en 5 % økning i vannforbruk sammenlignet med 2013. Kjemikalieforbruk rapporteres fra lokaliteter i sektoren der det benyttes betydelige mengder kjemikalier, men er med unntak av fly- og baneavisingskjemikalier mangelfullt innrapportert. Det ble fra Forsvarets flystasjoner rapportert et forbruk av avisingskjemikalier på 1004 tonn i 2014. Klimaregnskapet viser at forsvarssektorens samlede utslipp av CO2-ekvivalenter i 2014 var 310 067 tonn, som representerer en reduksjon på 9 % fra 2013. Denne reduksjonen henger sammen med redusert totalt drivstofforbruk, i tillegg til et redusert energiforbruk i bygg- og anlegg samtidig med en redusert andel fyringsolje i energiforsyningen. Som resultat av kontinuerlig arbeid med rapporteringsrutiner og tettere samarbeid med forsvarssektoren har det vært en generell forbedring av data- og rapporteringskvalitet i 2014. Det er samtidig fortsatt utfordringer knyttet til rapportering av enkelte miljøaspekter. Det er nær sammenheng mellom de krav og forutsetninger som påvirker sektorens aktivitetsmønster og den samlede miljøbelastningen. Samtidig med en kontinuerlig effektivisering av ressursbruk og minimering av miljøbelastning er det derfor behov for å se miljøbelastningen i sammenheng med årlige svingninger i forsvarssektorens leveranser i forhold til sikkerhets- og forsvarspolitiske målsetninger.

Om publikasjonen

Rapportnummer

2015/00814

ISBN

978-82-464-2519-1

Format

PDF-dokument

Størrelse

2.5 MB

Språk

Norsk

Last ned publikasjonen

Relaterte rapporter

Alle rapporter i serien "Forsvarssektorens miljø- og klimaregnskap".