Forsvarssektorens miljø- og klimaregnskap for 2013

FFI-Rapport 2014

Om publikasjonen

Rapportnummer

2014/00712

ISBN

978-82-464-2373-9

Format

PDF-dokument

Størrelse

1.7 MB

Språk

Norsk

Last ned publikasjonen
Trine Reistad Kristin Fjellheim Petter Andre Prydz Kjetil Sager Longva

Rapportene «Forsvarssektorens miljø- og klimaregnskap utgis hvert år og har til hensikt å identifisere områder av virksomheten der tiltak kan iverksettes for å redusere miljøbelastningen fra forsvarssektorens aktiviteter. Denne rapporten tar for seg miljøaspektene avfall, energi, drivstoff, ammunisjon, vann, kjemikalier og akutte utslipp, samt utslipp av klimagasser og andre stoffer. FD, Forsvaret, FB, FFI har alle rapportert egne miljøaspekter i MDB i 2013, NSM har i liten grad benyttet MDB.

For rapporteringsåret 2013 er det importert næringsavfall fra alle markedsområdene i FB. Bygg- og anleggsavfall fra FB Utvikling og FB Skifte Eiendom sine prosjekter er rapportert inn manuelt. Den totale mengden innrapportert næringsavfall gikk ned med 150 tonn fra 2012 til 2013. Sorteringsgraden for avfall i 2013 var på 64 % mens gjenvinningsgraden var på 95 %, som vil si at mål satt i IVB og handlingsplaner som omhandler avfall er nådd. Imidlertid er det kun 49 % av etablissementene i sektoren som har nådd kravet om 60 % sortering. Tall på energiforbruket i forsvarssektoren er i 2013 hentet fra FB sentralt og er basert på fakturagrunnlag fra leverandørene. Energiforbruket gikk opp med 4,7 % fra 2012 og andelen ikke-fornybar energi gikk opp med 1 %. Dette er ikke i samsvar med krav satt i IVB. Drivstofforbruket på Forsvarets militære kjøretøy, fartøy og luftfartøy, samt forbruk på administrative kjøretøy og tjenestereiser med bil er rapportert for alle etater i 2013. Det er også innrapportert antall tjenestereiser med fly og pendlereiser for Forsvaret. Den totale mengden drivstofforbruk har økt med 4 % fra 2012 til 2013 og det er også en økning i antall tjeneste- og pendlereiser med fly. Ammunisjonsforbruket blir innrapportert vi DBL-750 og for 2013 var rapporteringsgraden på 50 %, 7 % høyere enn i 2012. Rapporteringsgraden er fortsatt langt under kravet på 80 %. 95 % av innrapportert ammunisjon er knyttet til Forsvarets aktiviteter, og det er i 2013 også beregnet rapporteringsgrad for hver enkelt DIF i Forsvaret. Utskiftningen fra blyholdig til blyfri ammunisjon fortsetter å vise resultater, og utslippet av bly har blitt redusert med 50 % fra 2012 til 2013. Vannforbruket blir innhentet fra FB Utleie og mengden innrapportert vann var 4 % høyere i 2013 enn i 2012. Innrapportering av forbruk av kjemikalier er som tidligere år mangelfull med unntak av fly- og baneavisingskjemikalier. Mengden avisingskjemikalier innrapportert i 2013 var betydelig høyere enn tidligere år. Derimot har mengden UREA blitt redusert med 100 tonn.

Klimaregnskapet viser at det totale klimagassutslippet fra forsvarssektoren har hatt en økning på 6,4 % sammenlignet med 2012. Denne økningen kommer fra drivstofforbruk på fartøy, elektrisitet- og fjernvarmeforbruk og tjenestereiser med fly. Utslippet av NOx er redusert med 27 % sammenlignet med 2012.

Basert på innrapporterte og estimerte tall for alle miljøaspektene blir det i rapporten lagt frem forslag på tiltak som bør iverksettes for å bedre rapporteringen til MDB og fremme forslag på miljøeffektiviseringstiltak som kan øke miljøprestasjonen til sektoren.

Om publikasjonen

Rapportnummer

2014/00712

ISBN

978-82-464-2373-9

Format

PDF-dokument

Størrelse

1.7 MB

Språk

Norsk

Last ned publikasjonen

Nylig publisert