Forsvarssektorens miljø- og klimaregnskap for 2016

FFI-Rapport 2017

Om publikasjonen

Rapportnummer

17/00741

ISBN

978-82-464-2915-1

Format

PDF-dokument

Størrelse

2.3 MB

Språk

Norsk

Last ned publikasjonen
Simon Utstøl Marte Melnes Tove Engen Karsrud Petter Andre Prydz

Rapportene “Forsvarssektorens miljø- og klimaregnskap” utgis årlig av Forsvarets Forskningsinstitutt og er basert på innrapporterte tall til Forsvarssektorens miljødatabase (MDB) fra sektoren samt avtalepartnere tilknyttet sektorens virksomhet. Rapportene gir oversikt over resultat og utvikling for sentrale miljøaspekter i forsvarssektoren over tid, herunder avfall, energi, drivstoff, ammunisjon, vann, kjemikalier og akutte utslipp, samt utslipp av klimagasser og andre stoffer.

Næringsavfall rapporteres direkte til MDB fra avfallsselskapene i de ulike markedsområdene i Forsvarsbygg (FB), mens bygg- og anleggsavfall rapporteres av FB. Det ble generert totalt 15 196 tonn næringsavfall i 2016, som utgjør en reduksjon på 7 % fra 2015. Sorteringsgraden for næringsavfall var 60 %, mens andelen avfall til material- eller energigjenvinning var 96 %.

Energiforbruk knyttet til forsvarssektorens bygg- og anlegg i Norge i 2016 innhentes fra FB og energiledelsessystemet Energinet. Det rapporterte samlede energiforbruket knyttet til bygg- og anlegg i 2016 var 705 GWh. Dette er en økning på ca. 2 % fra 2015. Energi levert fra fyringsolje er redusert med 4 % fra 2015 og fornybarandelen er beregnet til 87 %.

Drivstofforbruket knyttet til forsvarssektorens kjøretøy, luftfartøy, fartøy og aggregater i 2016 var 89 041 m3 . Dette representerer en økning på 5 % sammenlignet med 2015. Forbruk på fartøy og luftfartøy står for 92 % av det samlede drivstofforbruket i sektoren.

Ammunisjonsforbruk fordelt på organisasjonsenhet, skytefelt og ammunisjonstype blir rapportert til MDB via Digital blankett 750 (DBL-750). I 2016 ble det innrapportert 16 830 701 ammunisjonsenheter, 15 % flere enn i 2015. Rapporteringsgraden beskriver forholdet mellom utlevert og innrapportert ammunisjon og er beregnet til 73 % (uten løsammunisjon) for 2016, som er en økning på 5 % sammenlignet med 2015. Forbruk av blyholdig ammunisjon er redusert med 26 % fra 2015 til 2016.

Vannforbruk fra sektoren blir innhentet fra FB. Det estimerte vannforbruket fra forsvarssektoren i 2016 var 2 310 775 m3 , og er omtrent uendret sammenlignet med 2015.

Kjemikalieforbruk rapporteres fra etablissementer i sektoren der det benyttes betydelige mengder kjemikalier, men er med unntak av fly- og baneavisingskjemikalier mangelfullt innrapportert. Fra Forsvarets flystasjoner ble det innrapportert et forbruk på 31 082 kg flyavisingskjemikalier og 817 043 kg baneavisingskjemikalier i 2016. Andelen urea til avising av baner relativt til det totale forbruket av baneavisingskjemikalier er redusert med 10 % fra 2015.

Utslipp til luft beregnes ut fra innrapportert drivstoff- og energiforbruk ved hjelp av utslippsfaktorer knyttet til ulike materielltyper og energivarer. I 2016 ble det beregnet et totalt utslipp av 301 000 tonn CO2-ekvivalenter fra forsvarssektorens virksomheter, som er en økning på 5 % fra 2015. Denne økningen henger spesielt sammen med økt drivstofforbruk på fartøy og luftfartøy.

Det er nær sammenheng mellom de krav og forutsetninger som påvirker sektorens aktivitetsmønster og den samlede miljøpåvirkningen. Det er derfor relevant å vurdere miljøpåvirkningen i lys av oppgavene som forsvarssektoren skal forholde seg til innenfor dynamiske forsvarspolitiske rammer.

Om publikasjonen

Rapportnummer

17/00741

ISBN

978-82-464-2915-1

Format

PDF-dokument

Størrelse

2.3 MB

Språk

Norsk

Last ned publikasjonen

Relaterte rapporter

Alle rapporter i serien "Forsvarssektorens miljø- og klimaregnskap".