Forsvarssektorens miljø- og klimaregnskap for 2017

FFI-Rapport 2018

Om publikasjonen

Rapportnummer

18/00628

ISBN

978-82-464-3057-7

Format

PDF-dokument

Størrelse

2.1 MB

Språk

Norsk

Last ned publikasjonen
Simon Utstøl Jostein Gohli Tove Engen Karsrud Petter Andre Prydz
Rapporten “Forsvarssektorens miljø- og klimaregnskap” utgis årlig av Forsvarets Forskningsinstitutt og er basert på innrapporterte tall til Forsvarssektorens miljødatabase (MDB) fra sektoren samt avtalepartnere tilknyttet sektorens virksomhet. Rapportene gir oversikt over resultat og utvikling for sentrale miljøaspekter i forsvarssektoren over tid, herunder avfall, energi, drivstoff, ammunisjon, vann, kjemikalier og akutte utslipp. I tillegg presenteres forsvarssektorens utslipp av klimagasser i et klimaregnskap. Næringsavfall rapporteres direkte til MDB fra avfallsselskapene i de ulike regionene i Forsvarsbygg (FB). Det ble generert totalt 15 595 tonn næringsavfall i 2017, som utgjør en økning på ca. 2,6 % fra 2016. Sorteringsgraden for næringsavfall var 62,3 % i 2017, en økning på ca. 2 % sammenlignet med året før. 38 % av avfallet ble materialgjenvunnet og 58 % ble energigjenvunnet. Energiforbruk knyttet til forsvarssektorens bygg- og anlegg i Norge i 2017 innhentes fra FB via energiledelsessystemet Energinet i tillegg til statistikk fra leverandører. Det samlede energiforbruket knyttet til bygg- og anlegg i 2017 er beregnet til 693 GWh. Dette er en reduksjon på ca. 1 % fra 2016. Energi til oppvarming levert fra fossile kilder ble redusert med 25 % fra 2016 og fornybarandelen ble beregnet til 89 %. Drivstofforbruket knyttet til forsvarssektorens kjøretøy, luftfartøy, fartøy og aggregater i 2017 var 94 518 m3. Dette representerer en økning på 5 % sammenlignet med 2016. Forbruk på fartøy og luftfartøy står for 92 % av det samlede drivstofforbruket i sektoren. Ammunisjonsforbruk fordelt på organisasjonsenhet, skytefelt og ammunisjonstype blir rapportert til MDB via Digital blankett 750 (DBL-750). I 2017 ble det innrapportert 16 480 329 ammunisjonsenheter, 2 % færre enn i 2016. Rapporteringsgraden beskriver forholdet mellom utlevert og innrapportert ammunisjon og er beregnet til 72 % (uten løsammunisjon) for 2017, som er en nedgang på 1 % sammenlignet med 2016. Forbruk av blyholdig ammunisjon er redusert med 11 % fra 2016 til 2017. Vannforbruk fra sektoren blir innhentet fra FB og er basert på målt og estimert forbruk. Det samlede vannforbruket i forsvarssektoren i 2017 var 2,1 millioner m3, en reduksjon på ca. 14 % sammenlignet med 2016. Kjemikalieforbruk rapporteres fra anlegg i sektoren der det benyttes betydelige mengder kjemikalier, men er med unntak av fly- og baneavisingskjemikalier mangelfullt innrapportert. Fra Forsvarets flystasjoner ble det innrapportert et forbruk på 28 534 kg flyavisingskjemikalier og 643 255 kg baneavisingskjemikalier i 2017. Andelen urea til avising av baner relativt til det totale forbruket av baneavisingskjemikalier er økt med 30 % fra 2016. Klimaregnskapet beregnes ut fra innrapportert drivstoff- og energiforbruk ved hjelp av utslippsfaktorer knyttet til ulike materielltyper og energivarer og deles i direkte og indirekte utslipp. I 2017 ble det beregnet et totalt direkte utslipp av 268 939 tonn CO2-ekvivalenter, og 322 761 tonn CO2-ekvivalenter når indirekte utslipp er inkludert. Dette utgjør en økning på 5 % sammenlignet med 2016. Denne økningen henger spesielt sammen med økt drivstofforbruk på fartøy og luftfartøy. Det er nær sammenheng mellom de krav og forutsetninger som påvirker sektorens aktivitetsmønster og den samlede miljøpåvirkningen. Det er derfor relevant å vurdere miljøpåvirkningen i lys av oppgavene som forsvarssektoren skal løse innenfor dynamiske forsvarspolitiske rammer.

Om publikasjonen

Rapportnummer

18/00628

ISBN

978-82-464-3057-7

Format

PDF-dokument

Størrelse

2.1 MB

Språk

Norsk

Last ned publikasjonen

Relaterte rapporter

Alle rapporter i serien "Forsvarssektorens miljø- og klimaregnskap".