Forsvarssektorens miljø- og klimaregnskap for 2022

FFI-Rapport 2023

Om publikasjonen

Rapportnummer

23/01120

ISBN

978-82-464-3478-0

Format

PDF-dokument

Størrelse

3.1 MB

Språk

Norsk

Last ned publikasjonen
Simen Kirkhorn Kristian Blindheim Lausund Tove Engen Karsrud Petter Prydz

Rapporten «Forsvarssektorens miljø- og klimaregnskap» utgis årlig av Forsvarets forskningsinstitutt (FFI). Den er basert på tall som er innrapportert til forsvarssektorens miljødatabase (MDB) fra sektoren, og fra avtalepartnere som er knyttet til virksomheten i sektoren. Rapportene gir oversikt over resultat og utvikling for sentrale miljøaspekter over tid. Blant dem er generering av avfall, utslipp fra ammunisjon, akutte utslipp og forbruk av energi, drivstoff, vann og kjemikalier. I tillegg presenteres forsvarssektorens utslipp av klimagasser i et klimaregnskap.

Næringsavfall rapporteres til MDB fra avfallsselskapene i de ulike regionene i Forsvarsbygg (FB). Det ble generert totalt 14 138 tonn næringsavfall i 2022. Det vil si en reduksjon på 12,7 prosent sammenlignet med 2021. Sorteringsgraden for næringsavfall var 62,6 prosent i 2022, en reduksjon på 2,2 prosentpoeng sammenlignet med året før. 29,3 prosent av avfallet ble materialgjenvunnet, og 48,1 prosent ble energigjenvunnet.

Energibruk knyttet til forsvarssektorens bygg og anlegg i Norge i 2022 er innhentet fra FB, via statistikk fra leverandører. Det samlede energibruket knyttet til eiendom, bygg og anlegg (EBA) i 2022 er beregnet til 738 GWh. Dette er en reduksjon på ca. 3,5 prosent sammenlignet med 2021. Den samlede fornybarandelen av energiforbruket i sektoren er for 2022 beregnet til 94 prosent. Tallet er nesten uendret sammenlignet med foregående år.

Drivstofforbruket knyttet til forsvarssektorens kjøretøy, luftfartøy, fartøy og aggregater i 2022 var 93 293 m3. Dette representerer en økning på ca. 3 prosent sammenlignet med 2021. Forbruk på fartøy og luftfartøy står for ca. 90 prosent av det samlede drivstofforbruket i sektoren.

Ammunisjonsforbruk fordelt på organisasjonsenhet, skytefelt og ammunisjonstype blir rapportert til MDB via Digital blankett 750 (DBL-750). I 2022 ble det innrapportert 17 139 065 ammunisjonsenheter, som er 1,2 prosent flere enn i 2021. Rapporteringsgraden beskriver forholdet mellom utlevert og innrapportert ammunisjon og er beregnet til 75 prosent (uten løsammunisjon) for 2022. Dette er en økning på 4 prosentpoeng sammenlignet med 2021. Forbruket av blyholdig håndvåpenammunisjon har minket med 65 300 innrapporterte skudd, eller 10 prosent, fra 2021 til 2022. Estimert utslipp av bly fra alt ammunisjonsforbruk er 2,8 tonn i 2022 mot 3,5 tonn i 2021, en reduksjon på 20 prosent.

Vannforbruk fra sektoren blir innhentet fra FB og er basert på målt og estimert forbruk. Det samlede vannforbruket i forsvarssektoren i 2022 var 2,08 millioner m3, en reduksjon på 4,9 prosent sammenlignet med 2021.

Kjemikalieforbruk skal rapporteres fra anlegg i sektoren der det benyttes betydelige mengder kjemikalier. Dette er mangelfullt innrapportert, med unntak av fly- og baneavisingskjemikalier. Fra Forsvarets flystasjoner ble det innrapportert et forbruk på 27 046 kg flyavisingskjemikalier og 418 244 kg baneavisingskjemikalier i 2022. Andelen urea brukt til avising av baner var 80 prosent i 2022, en reduksjon på 3 prosentpoeng fra 2021.

Klimaregnskapet beregnes ut fra innrapportert drivstoff- og energibruk ved hjelp av utslippsfaktorer knyttet til ulike materielltyper og energivarer. I 2022 ble det beregnet et utslipp av 257 084 tonn CO2-ekvivalenter (scope 1 og 2), og 1 279 607 tonn CO2-ekvivalenter, når øvrige indirekte utslipp (scope 3) er inkludert. Utslipp i scope 1 og 2 utgjør i 2022 en økning på 1,8 prosent sammenlignet med 2021.

Det er nær sammenheng mellom krav og forutsetninger som påvirker sektorens aktivitetsmønster og den samlede miljøpåvirkningen. Det er derfor relevant å vurdere miljøpåvirkningen i lys av oppgavene som forsvarssektoren skal løse innenfor dynamiske, forsvarspolitiske rammer. Rapporten inneholder derfor et sett miljøprestasjonsindikatorer og utslippsintensitet i CO2- ekvivalenter per krone, energiforbruk eller årsverk. Miljøprestasjonsindikatorene bør brukes for å vurdere effekten av de iverksatte tiltakene fra sektorens handlingsplan for klima og miljø.

Nylig publisert