Har bruk av hvitt fosfor-ammunisjon i Regionfelt Østlandet ført til miljø- og helseeffekter? - resultater fra perioden 2015–2019

FFI-Rapport 2021

Om publikasjonen

Rapportnummer

21/00284

ISBN

978-82-464-3327-1

Format

PDF-dokument

Størrelse

7.2 MB

Last ned publikasjonen
Tove Engen Karsrud Arnt Magne Johnsen
Denne rapporten beskriver miljøoppfølging etter bruk av ammunisjon med hvitt fosfor i Regionfelt Østlandet (RØ) i perioden 2015–2019. Forsvarets forskningsinstitutt (FFI) har gjennomført oppdraget for Forsvarsbygg (FB) som har forvaltningsansvar for skyte- og øvingsfeltene i Norge. Rapporten presenterer og vurderer resultater fra prøvetakingen i 2019 og gir en oppsummering av alle aktivitetene og resultatene i oppdragsperioden. RØ er det eneste skytefeltet i Norge der det er tillatt å bruke ammunisjon med hvitt fosfor. Ved øving med artilleri- og bombekastergranater med hvitt fosfor blir Store Haraåsen benyttet som nedslagsområde. Forsvarets PFA-slette (prøve- og forsøksanlegg) benyttes også som nedslagsområde, hovedsakelig ved kvalitet- og sikkerhetstesting og ved opplæring i demolering av slik ammunisjon. I løpet av årene 2015–2019 ble det forbrukt i alt 582 kg hvitt fosfor fra ammunisjon i RØ. Årlig utslippstillatelse er 3500 kg. I jordprøver fra kratrene på Store Haraåsen er det målt hvitt fosfor opp mot 1430 mg hvitt fosfor/kg jord. Et slikt nivå er forventet kort tid etter skyting. Men hvitt fosfor brytes ned med tiden slik at det ikke antas å bli en akkumulering over tid i nedslagsområdene. Grunnen på Store Haraåsen og PFA-sletta er tørr og drenerende og fremmer nedbrytning av hvitt fosfor. I ett av kratrene har det imidlertid holdt seg et høyt nivå av hvitt fosfor stort sett gjennom hele perioden. I krateret, som er fra 2013, ble det målt 5150 mg fosfor/kg jord i 2015, og først i 2019 var konsentrasjonen redusert til 91 mg/kg. Den høye konsentrasjonen kan skyldes forhold rundt detonasjon av granaten, som har resultert i at større mengder hvitt fosfor er presset ned i bakken enn vanlig og etterlatt mye rester. I vannprøver som er tatt på hver sin side av PFA-sletta, er det aldri funnet spor av hvitt fosfor. I vannprøver fra vannkilder nedstrøms Store Haraåsen, ble det i 2017 funnet spor av hvitt fosfor på tre lokasjoner, i tillegg til 6,1 ng/L i prøvepunktet nærmest nedslagsområdet. Dette kan skyldes transport av hvitt fosfor med overvann siden det var mye nedbør i perioden etter skyting det året. Bortsett fra denne gangen er det ikke målt hvitt fosfor i vannprøvene i området rundt Store Haraåsen. De målte konsentrasjonene av hvitt fosfor i kratrene vurderes ikke å utgjøre en risiko for hverken mennesker eller dyr som ferdes i området. Forsvarets personell som gjennomfører rydding av skytefeltet, skal imidlertid være oppmerksomme på fare for eksponering av hvitt fosfor, og de bør benytte egnet verneutstyr.

Om publikasjonen

Rapportnummer

21/00284

ISBN

978-82-464-3327-1

Format

PDF-dokument

Størrelse

7.2 MB

Last ned publikasjonen

Nylig publisert