Heimevernet mot 2030: Mulige oppdrag og ambisjonsnivåer

FFI-Rapport 2020

Om publikasjonen

Rapportnummer

20/01489

ISBN

978-82-464-3278-6

Format

PDF-dokument

Størrelse

748.6 KB

Språk

Norsk

Last ned publikasjonen
Steinar Gulichsen Dagfinn Furnes Vatne Per Kristian Dahl

Gjennom behandlingen av Landmaktsproposisjonen i 2017 besluttet Stortinget den videre utviklingen for landmakten i Forsvaret. I vedtaket ble regjeringen bedt om å komme tilbake til Stortinget med «en helhetlig faglig vurdering av Heimevernets behov for bemanning, trening og utstyr for å løse sine oppgaver». For å svare på dette vedtaket ble det blant annet opprettet et prosjekt «Heimevernet mot 2030» ved Forsvarets forskningsinstitutt (FFI), som avsluttes i 2021. Denne rapporten er en del av dette prosjektet.

I denne rapporten vil vi først gå gjennom prosjektets forslag til retningsgivende prinsipper for fremtidens heimevern basert på funnene i første del av prosjektet, før vi presenterer et sett med generiske oppdragstyper vi ser det som aktuelt å gi Heimevernet. Til slutt vil vi gå gjennom fire foreslåtte mulige ambisjonsnivåer som beskrives i form av hva Heimevernet kan innrettes for å få til. Disse ambisjonsnivåene er:

  • Ambisjonsnivå 1: Overvåking og respons
  • Ambisjonsnivå 2: Sikring og innsats
  • Ambisjonsnivå 3: Samtidig innsats
  • Ambisjonsnivå 4: Slagkraftig sikring og innsats

Denne rapporten er et ugradert utdrag fra en gradert FFI-rapport som beskriver mer detaljert hvilke evner Heimevernet vil måtte ha for å løse de ulike generiske oppdragstypene. De ulike oppdragstypene kan oppsummeres i følgende fire kategorier: Bekjempe, Overvåke, Sikre og Samvirke.

For å kunne ta en beslutning om hvordan Heimevernet skal innrettes spiller både oppdragene og ambisjonsnivåene vi presenterer i denne rapporten en viktig rolle. Ved å kombinere oppdragene med ambisjonsnivåene vil det være mulig å kvantifisere kravene til ulike fremtidige strukturalternativer for Heimevernet. Prosjektet vil jobbe videre med dette frem mot sommeren 2021, når sluttrapporten skal leveres. En slik sammenstilling vil synliggjøre hva et fremtidig Heimevern vil kunne gjøre. Dette vil gi beslutningstakerne et bedre grunnlag for å beslutte hvordan strukturen til Heimevernet skal bli i fremtiden.

Den videre utviklingen av Heimevernet må vurderes opp mot helheten i forsvarsstrukturen, for å identifisere en mest mulig kostnadseffektiv styrkestruktur. Dette gjøres i de fireårige planprosessene for den videre utviklingen av forsvarssektoren. I dette arbeidet vil resultatene fra dette prosjektet være et viktig innspill, sammen med en rekke andre innspill som belyser andre deler av Forsvarets struktur.

Nylig publisert