Helhetlig beskyttelse – metode for å balansere beskyttelsestiltak

FFI-Rapport 2024

Om publikasjonen

Rapportnummer

24/00179

ISBN

978-82-464-3532-9

Format

PDF-dokument

Størrelse

1.3 MB

Språk

Norsk

Last ned publikasjonen
Jo Hagness Kiran

Den sikkerhetspolitiske situasjonen har aktualisert behovet for å beskytte samfunnet. Grunnleggende nasjonale funksjoner, inkludert Forsvarets mange objekter og funksjoner, har et særskilt behov for beskyttelse mot villede handlinger. Samfunnet vil neppe ha råd til å beskytte alle funksjoner i tradisjonell forstand, men vi har heller ikke råd til å la være. For at samfunnet skal bli godt nok beskyttet, må vi prioritere og velge, både med tanke på hva vi skal beskytte, og ikke minst hvordan vi skal beskytte det.

Denne rapporten beskriver en metode for å bestemme de mest kostnadseffektive beskyttelses-løsningene for et objekt eller funksjon basert på omfattende analyse av enkelttiltak og kombinasjoner av tiltak. Metoden er ikke ment som en erstatning for risiko- og sårbarhets-analyser (ROS), men som en utvidelse av resultatene av underliggende ROS-analyser eller for objekter med et eksplisitt beskyttelsesbehov. Dette er en oppdatert og ugradert versjon av metoden som opprinnelig ble dokumentert i den begrensede FFI-rapporten 17/16536.

Helhetlig beskyttelse handler om å skape en total beskyttelsesløsning som ivaretar funksjons-evnen ved ytre påvirkning fra ulike trusler. Dette kan oppnås gjennom ulike kombinasjoner av beskyttelsestiltak. Ved å bruke metoden kan man finne de kombinasjonene som gir best effekt for en viss sum penger. Resultatet vil kunne bidra til å fastsette et forsvarlig sikkerhetsnivå i henhold til sikkerhetsloven og til å gi objekteiere innsikt i den restrisikoen som vil være igjen etter implementering av tiltak.

Metoden har mange likhetstrekk med andre analysemetoder, slik som risiko- og sårbarhetsanalyser. Der metoden skiller seg fra andre metoder, er gjennom å eksplisitt inkludere tiltakenes kostnader i vurderingene. Kort oppsummert består metoden av seks trinn:

  1. Kartlegging: analyse av objektet eller funksjonen for å avdekke avhengigheter og verdier
  2. Trusselvurdering: utarbeidelse av konkrete scenarioer eller vignetter som gjør det mulig å vurdere sårbarhet og effektene av tiltak
  3. Sårbarhetsanalyse: analyse for å avdekke sårbare funksjoner eller punkter ved objektet som skaper et behov for tiltak
  4. Vurdering av beskyttelsestiltak: identifisering og vurdering av effekten og kostnaden av mulige beskyttelsestiltak
  5. Vurdering av kombinasjoner av beskyttelsestiltak: vurdering av effekten av alle mulige kombinasjoner av tiltak identifisert i trinn 4
  6. Sammenheng mellom beskyttelsesløsninger og kostnader: sammenstilling av kombinasjonenes effekter og kostnader

Tiltakenes effekt kan vurderes gjennom krigsspill, enklere numeriske beregninger eller avanserte simuleringer.

Nylig publisert