Hvordan kan Forsvaret raskere nyttiggjøre seg ny teknologi? – om behovene for grunnleggende endringer i måten vi utvikler og investerer i teknologi og forsvarsmateriell

FFI-Rapport 2022

Om publikasjonen

Rapportnummer

22/02107

ISBN

978-82-464-3433-9

Format

PDF-dokument

Størrelse

5.8 MB

Språk

Norsk

Last ned publikasjonen
Hanne Marit Bjørk Marianne Magnæs Christian Brunsvik Stein Gundersrud Torgeir Mørkved Frode Berg Olsen Line Thorsberg

Forsvaret har en ambisjon om å raskere nyttiggjøre seg framvoksende og moden teknologi. Det utfordrer dagens innretning av investeringsprosessen. Ambisjonen berører også politikkområder som langtidsplanlegging, forsvarsindustripolitikk og forsknings-, utviklings- og innovasjonspolitikken (FUI). Det er komplekst å forstå hva som er utfordringene i dag, og hvilke deler av helheten som gjensidig påvirker hverandre. Dermed er det vanskelig å se hva som er de riktige grepene for å oppnå målene om effektivisering og modernisering.

Problemstillinger vi ønsker å belyse i denne rapporten, er:

  • Hvordan kan Forsvaret raskere nyttiggjøre seg framvoksende og ny teknologi
  • Hvordan kan vi ved å jobbe annerledes oppnå modernisering, i form av teknologisk fornyelse og samtidig effektivisering i investeringsvirksomheten?

Vi har delt rapporten i tre temaområder. De er igjen inndelt i ulike undertema. Vi tror du som leser vil finne det nyttig å forholde deg til ett og ett tema. Vi håper inndelingen ikke står i veien for at du også ser den røde tråden, kompleksiteten og sammenhengene som må ivaretas. Rapporten ønsker å belyse hva som kan være riktige grep for å øke handlingsrommet for teknologisk innovasjon.

Temaområde I dreier seg om virksomhetsstyring og bedre samordning av prosesser på strategisk nivå. Området favner FoU og innovasjon, langtidsplanprosessen, porteføljestyring av investeringsplanen og prosessen som leder prosjektideer til investeringsplanen.

Temaområde II handler om behovet for tilpasninger av investeringsprosessen. Vi fremmer et forslag til ny kategorisering av ulike typer materiellinvesteringer. Vi argumenterer for differensierte gjennomføringsløp i PRINSIX for de ulike kategoriene. I kapittel 7 beskriver vi to drømmereiser. De handler om henholdsvis hurtig teknologiutvikling og teknologiadopsjon. Reisene er med for å illustrere hvordan en ny tilnærming til innovasjon og investeringsprosessen konkret kan se ut.

Temaområde III omhandler behovet for å ta tak i de grunnleggende forutsetningene for å lykkes. Her peker vi på temaer som kompetanse og kapasitet, kultur og ledelse.

Nylig publisert