Kartlegging av vrak med HUGIN HUS i dumpefelt for kjemisk ammunisjon i Skagerrak

FFI-Rapport 2009

Om publikasjonen

Rapportnummer

2009/02294

ISBN

978-82-464-1687-8

Format

PDF-dokument

Størrelse

4.4 MB

Språk

Norsk

Last ned publikasjonen
Petter Lågstad
I løpet av et kort kombinert opplærings- og kartleggingstokt i juni 2009 lokaliserte FFI, ved hjelp av den autonome undervannsfarkosten (AUV) HUGIN HUS, tjue vrak innenfor et begrenset område i og i nærområdet for dumpefeltet for kjemisk ammunisjon i Skagerrak. Området som ble kartlagt denne gangen representerer under 1/3 av det totale arealet som er definert som dumpefelt. Tidligere kartlegningstokt gjennomført i området hadde funnet ti vrak. Det betyr at et stort antall vrak i dumpefeltet mangler stedfesting, dvs. er ikke posisjonsbestemt med sikker nøyaktighet. Med dette toktet har FFI vist at kvaliteten på kartlegningen med AUV er slik at man med svært stor sikkerhet kan si om og hvor det befinner seg vrak i området. Det skulle ikke gjennomføres positiv identifikasjon av de vrak som ble funnet, ei heller gjøres vurderinger av hvilken skipslast disse vrakene hadde ført. Det var også utenfor målsetningen å foreta vurderinger om vrakenes eller lastens tilstand eller om hvorvidt disse vrakene kunne medføre noen miljørisiko. Det er også funnet vrak i nærheten utenfor det definerte dumpefeltet. Det kan ikke utelukkes at dette også er vrak som stammer fra dumpingen i 1945. Det kan bety at definisjonen av koordinatene for dumpefeltet bør justeres.

Nylig publisert