Luftvern og sårbarhet av flystasjoner. Olje, gass og norsk sikkerhet

Historiehefte 2004

Om publikasjonen

Format

PDF-dokument

Størrelse

2.8 MB

Last ned publikasjonen
Erling (red) Skogen
Luftvern har vært et tilbakevendende analysetema på FFI. Særlig med flystasjonsluftvern tok det lang tid og flere analyser før man fikk tatt noen endelig beslutning om valg av luftvernsystem. Alt så tidlig som på 1960-tallet gjorde daværende Systemgruppen analyser vedrørende luftvern. Siden kom også sårbarhet av egne flystsjoner. Norodd Hagenson var en sentral medarbeider i dette arbeidet og har skrevet om det. I 1969 fikk det norske folk en skikkelig julegave. Phillips Petroleum hadde funnet olje på sitt felt i Nordsjøen, 290 km sørvest for Stavanger! Havdybden var ikke mer enn 70-80 m, men den oljeholdige strukturen lå 3000 meter dypere ned. Få år tidligere hadde folk bare ledd når de hørte påstander om at det kunne være olje å finne på bunnen av Nordsjøen - det var for utrolig. Nå var det utrolige skjedd! FFI hadde ikke noen del i den teknologiske bragd som hadde gjort det mulig å bore etter petroleum langt ute til havs. Heller ikke kom instituttet til å spille noen rolle i det industrielle eventyr som åpnet seg når nå ressursene skulle hentes opp fra Ekofisk og de andre feltene som etterhvert ble oppdaget. Det var på et helt annet område FFI satte norsk oljevirksomhet på sin dagsorden: Det sikkerhetspolitiske problemfeltet. Frode Omang har hele tiden deltatt i dette arbeidet og har skrevet om det.

Om publikasjonen

Format

PDF-dokument

Størrelse

2.8 MB

Last ned publikasjonen

Nylig publisert