Metodeutvikling for kartlegging av mobbing og seksuell trakassering i Forsvaret

FFI-Rapport 2018

Om publikasjonen

Rapportnummer

17/16767

ISBN

978-82-464-2981-6

Format

PDF-dokument

Størrelse

1.4 MB

Språk

Norsk

Last ned publikasjonen
Nina Rones Petter Kristian Køber Kari Fasting Trond Svela Sand
Flere studier og undersøkelser har vist at både kvinner og menn opplever mobbing og seksuell trakassering i Forsvaret. Dette har uheldige konsekvenser for de som utsettes for disse handlingene, og er ødeleggende for Forsvarets evne til å utnytte og beholde kompetent personell. I tillegg kan den uønskede adferden påvirke Forsvarets omdømme negativt med uheldige konsekvenser for nyrekruttering. Derfor ønsker både politisk og militær ledelse å sette inn målrettede tiltak for forebygging av mobbing og seksuell trakassering. Målrettede tiltak krever kunnskap om hva som foregår. Forsvarsstaben og Forsvarsdepartementet gav derfor Forsvarets forskingsinstitutt i oppdrag å utvikle spørsmålsbatterier som best mulig måler hvordan, og i hvilket omfang, mobbing og seksuell trakassering forekommer i Forsvaret. I denne rapporten beskrives den metodiske utviklingen av spørsmålsbatteriene. Basert på en litteraturstudie, en workshop og en test med gruppeintervjuer ble det foreslått 29 spørsmål til et spørsmålsbatteri som måler opplevd mobbing, og 31 spørsmål til et spørsmålsbatteri som måler opplevd seksuell trakassering. De to spørsmålsbatteriene ble testet i en pilotstudie. Diverse utfordringer knyttet til gjennomføring av pilotstudien førte imidlertid til at vi ikke fikk et tilstrekkelig antall respondenter til å gjennomføre de statistiske analysene vi hadde planlagt. Spesielt var det uheldig at utvalget besto av få kvinner. Gjennom de analysene som lot seg gjøre, har vi kommet frem til et spørsmålsbatteri som måler opplevd mobbing ved hjelp av 20 spørsmål fordelt på 5 komponenter (former for mobbing). Disse har vi identifisert som verbal mobbing, utestenging, nedvurdering, ubehagelig kroppsspråk og mobbing i sosiale medier. Spørsmålsbatteriet bør testes i et større utvalg for ytterligere analyser og eventuelt nedvalg av spørsmål. Når det gjelder seksuell trakassering, førte lavt antall respondenter og lav varians til at vi bare klarte å identifisere én komponent (form for seksuell trakassering) bestående av 10 spørsmål. Denne har vi identifisert som uønsket seksuell oppmerksomhet. I tillegg til de 10 spørsmålene som inngår i komponenten uønsket seksuell oppmerksomhet, har vi valgt å ta med 17 av de foreslåtte spørsmålene videre. Dette fordi de har vist seg å være relevante i tilsvarende undersøkelser tidligere. Spørsmålsbatteriet som presenteres, består dermed av 27 spørsmål, og må testes på et større utvalg for å få et mer valid og reliabelt spørsmålsbatteri. Som en videreføring av det påbegynte arbeidet foreslår vi at det gjennomføres en helhetlig studie hvor målet er å etablere et kunnskapsgrunnlag for å iverksette tiltak som forebygger mobbing og seksuell trakassering i Forsvaret. Vi foreslår at studien består av tre deler: 1) analyse av anonymiserte rapporter fra saker innmeldt til Forsvarets arbeidsmiljøtilsyn, 2) en omfattende kvantitativ undersøkelse i hele Forsvaret som også benyttes til videreutvikling av spørsmålsbatteriene og 3) kvalitative casestudier i miljøer med høy og lav forekomst av mobbing og seksuell trakassering. Retningslinjer og metoder for å forebygge mobbing og seksuell trakassering bør (videre-)utvikles på bakgrunn av det kunnskapsgrunnlaget som skaffes til veie gjennom den tredelte studien som er foreslått.

Om publikasjonen

Rapportnummer

17/16767

ISBN

978-82-464-2981-6

Format

PDF-dokument

Størrelse

1.4 MB

Språk

Norsk

Last ned publikasjonen

Nylig publisert