Moderne løsninger for management av sammensatte kommunikasjonsinfrastrukturer

FFI-Rapport 2020
Anders Mykkeltveit Anders Fongen

Forsvaret er i økende grad avhengig av informasjons- og kommunikasjonsteknologi (IKT) for å få utført sine oppdrag. For at IKT-tjenester skal virke, må det finnes en kommunikasjonsinfrastruktur som står for overføring av informasjon mellom de ulike systemene brukerne benytter. Et velfungerende kommunikasjonsnettverk fordrer både prosesser og tekniske løsninger for styring og kontroll (management) av nettverket.

Gode tekniske løsninger for management bidrar til at nye kommunikasjonstjenester kan etableres raskt, at kommunikasjonstjenestene kan tilpasses endrede behov, at det løpende kan holdes god oversikt over tjenestekvaliteten og at tiltak for å rette opp i problemer som oppstår, kan settes inn effektivt. Alt dette er nødvendig for at IKT-tjenestene skal kunne understøtte Forsvarets evne til å utføre sine oppdrag i fred, krise og krig.

Om vi betrakter alle kommunikasjonsnettverk Forsvaret benytter seg av for å levere kommunikasjonstjenester til sine brukere, ser vi at disse nettverkene utgjør en sammensatt kommunikasjonsinfrastruktur som

  • består av komponenter som benytter både nyere og eldre teknologi,
  • inneholder flere sikkerhetsdomener som må isoleres,
  • består av både stasjonære og mobile kommunikasjonsnettverk, og
  • er bygget opp av nettverk som eies av ulike organisasjoner.

Disse forholdene bidrar til at det er utfordrende å etablere systemer som muliggjør effektivt og enhetlig management av hele kommunikasjonsinfrastrukturen. Denne rapporten vurderer på et overordnet nivå hvordan tekniske løsninger for management av Forsvarets kommunikasjonsinfrastruktur kan bygges opp med utgangspunkt i eksisterende og kommende standarder og rammeverk som utvikles i sivil sektor. Rapporten er i hovedsak basert på litteraturstudier og kontakt med aktører i privat sektor og forsvarssektoren.

Et viktig moment i denne diskusjonen er valg av ambisjonsnivå for management. Det kan være behov for mange ulike systemer som tar hånd om ulike aspekter ved management. Hvert system kan være dyrt, og det kan være krevende å få de ulike systemene til å fungere samlet. Denne rapporten har tatt utgangspunkt i et forholdsvis høyt ambisjonsnivå.

Rapporten finner at det i dag er vanskelig å oppnå helhetlig management i sammensatte kommunikasjonsinfrastrukturer, men at det ser ut til at teknologiutviklingen vil føre til at dette kan bli enklere i fremtiden. Rapporten anbefaler at Forsvaret velger et ambisjonsnivå for management og deretter etablerer et målbilde ut i fra det valgte ambisjonsnivået. For de utfordringene som ikke kan løses i dag anbefales det å følge med på teknologiutviklingen innen managementløsninger. I dag anbefaler vi at når det anskaffes nytt nettverksutstyr, må Forsvaret sørge for at dette utstyret har grensesnitt som gjør at de kan styres av de managementløsningene som kommer i fremtiden.

Nylig publisert