Norwegian long-term defence analysis - a scenario- and capability-based approach

FFI-Rapport 2020

Om publikasjonen

Rapportnummer

20/02367

ISBN

978-82-464-3290-8

Format

PDF-dokument

Størrelse

1.7 MB

Last ned publikasjonen
Dagfinn Furnes Vatne Petter Kristian Køber Mona Sagsveen Guttelvik Arnfinnsson; Brynjar Ørjan Rogne Rise
Forsvarets forskningsinstitutt (FFI) støtter den politiske og militære forsvarsledelsen i deres langtidsplanlegging. I denne rapporten beskriver vi metodikken FFI bruker for å vurdere i hvilken grad planlagte eller tenkte forsvarsstrukturer vil kunne løse fremtidige nasjonale sikkerhetsutfordringer. Vi kan ikke forutsi hvordan Norges sikkerhetspolitiske omgivelser vil utvikle seg i løpet av den tiden det tar å gjøre betydelige endringer i forsvarsstrukturen, men vi kan ikke utelukke at landet blir angrepet eller påvirket av andre nasjoner. Vi kan heller ikke forutsi hvordan et eventuelt angrep vil arte seg. Utfordringen for forsvarsplanleggere er derfor å planlegge en fleksibel struktur som vil være i stand til å løse et bredt spekter av utfordringer. Det er også et mål å finne kosteffektive strukturer. Dette er sentrale ideer bak FFIs metodiske tilnærming. For å rette oppmerksomheten mot effektene en forsvarsstruktur bør kunne skape, formulerer vi krav til kapabiliteter. En kapabilitet er en evne til å skape en gitt effekt i militære operasjoner. Vi prøver med andre ord å unngå å stille krav til innsatsfaktorer som materiell- og personellkategorier. Dette gjør at vi kan sammenlikne ulike styrkesammensetninger som kan skape de samme effektene, og finne effektive løsninger. Kapabilitetskravene kommer fra våre analyser av FFIs scenarioportefølje. Vi hevder ikke at scenarioene i porteføljen kommer til å skje. Vi hevder heller ikke at en reell nasjonal sikkerhetsutfordring i fremtiden vil finnes som et scenario i vår scenarioportefølje. Målsettingen med scenarioporteføljen er å spenne ut de mulige sikkerhetsutfordringene godt nok til å sikre at vi stiller krav til de kapabilitetene vi vil trenge for fremtidige reelle sikkerhetsutfordringer. Kravene bør representere beslutningstakeres ambisjonsnivå for hvilke situasjoner Forsvaret bør være i stand til å håndtere, og scenarioporteføljen gir derfor en mulighet til å uttrykke og tolke slike ambisjonsnivåer. I rapporten går vi gjennom hvordan vi utvikler og analyserer scenarioer for å stille kapabilitetskrav. Vi forklarer også hvordan vi vurderer en styrkestrukturs kapabiliteter og sammenlikner disse med kravene. Videre diskuterer vi den iboende usikkerheten i resultatene våre. Til slutt vurderer vi styrker og svakheter ved metodikken vår og peker på aktuelle områder for forbedring.

Om publikasjonen

Rapportnummer

20/02367

ISBN

978-82-464-3290-8

Format

PDF-dokument

Størrelse

1.7 MB

Last ned publikasjonen

Nylig publisert