Overvåking av tungmetallforurensning ved Forsvarets destruksjonsanlegg for ammunisjon i Lærdal kommune – resultater for 2020

FFI-Rapport 2021

Om publikasjonen

Rapportnummer

21/01815

ISBN

978-82-464-3371-4

Format

PDF-dokument

Størrelse

3.2 MB

Språk

Norsk

Last ned publikasjonen
Ida Vaa Johnsen
I Øyradalen sørøst for Lærdal sentrum ligger Forsvarets demoleringsfelt for ammunisjon. Dette området ble etablert i 1976 og har siden blitt benyttet av Forsvaret. For å overvåke konsentrasjonen av tungmetaller i dette området ble det i 1991 startet et program for prøvetaking og analyse av tungmetaller i jord. I 2008 foretok Forsvarets forskningsinstitutt (FFI) en gjennomgang av dataene fra denne overvåkningen og anbefalte noen justeringer av programmet. I tillegg til demoleringsfeltet i Øyradalen er det et anlegg for destruksjon av krutt og småkaliberammunisjon i Tønjumdalen. Destruksjon av denne typen ammunisjon foregår i en forbrenningsovn med tilknyttet renseanlegg. I dette området har det vært tatt prøver enkelte år for å overvåke forurensning av tungmetaller. I 2008 anbefalte FFI at også dette området ble inkludert i en årlig prøvetaking tilsvarende den som foretas i Øyradalen. Denne rapporten presenterer resultater fra prøver tatt i 2020 fra både Øyradalen og Tønjumdalen. Resultatene viser at konsentrasjonen av kobber i demoleringsfeltet i Øyradalen var forhøyet i forhold til kobberkonsentrasjonen til referanseområdet innerst i dalen. Den gjennomsnittlige kobberkonsentrasjonen i jorden i demoleringsfeltet var i 2020 på 461 mg/kg. Denne konsentrasjonen var på nivå med det som ble målt i 2019 (516 mg/kg). Det var også et noe forhøyet nivå av bly og sink, mens konsentrasjonen av de andre målte metallene var på bakgrunnsnivå. Konsentrasjonen av bly i demoleringsfeltet har de siste årene (siden 2016) vist en liten antydning til økning, men det var ingen økning fra 2019 (108 mg/kg) til 2020 (104 mg/kg). Konsentrasjonen av andre metaller i demoleringsfeltet har ikke endret seg vesentlig i løpet av de siste årene og ligger innenfor de krav som myndighetene har satt til friluftsområder. Selv om det er usannsynlig at demoleringsfeltet kan utgjøre en risiko for beitende dyr, kan det ikke helt utelukkes på grunn av stedvis høye kobberkonsentrasjoner. Elven Nivla renner gjennom demoleringsfeltet, og her var konsentrasjonen i alle prøvepunktene under grenseverdiene satt for ferskvann på 7,8 μg Cu/L og 1,2 μg Pb/L. På bakgrunn av dette kan effekt på vannlevende organismer i Nivla utelukkes. I Tønjumdalen ble det registrert et noe forhøyet nivå av bly i nærområdet til destruksjonsanlegget, mens konsentrasjonen av de andre målte metallene var tilsvarende det som naturlig kan forventes i området. Blykonsentrasjonen lå på omtrent samme nivå som tidligere år. Forurensningsnivået av ammunisjonsrelaterte metaller i grunnen rundt destruksjonsanlegget utgjør ikke noen helserelatert risiko, og det vurderes at forurensningsnivået heller ikke utgjør noen risiko for beitedyr. Elven Kuvella renner rett ved destruksjonsanlegget i Tønjumdalen. Nivået av metaller var her under det en forventer skal gi effekter på vannlevende organismer eller utgjøre en helserisiko. Konsentrasjonen av metaller i jord og vann i destruksjonsområdene i Tønjumdalen og Ørjadalen utgjør en lav risiko for mennesker og lokal fauna. Imidlertid er det usikkert om dette risikobildet kan endre seg fremover, da det fortsatt er demoleringsaktivitet i området. FFI anbefaler derfor videre overvåking.

Om publikasjonen

Rapportnummer

21/01815

ISBN

978-82-464-3371-4

Format

PDF-dokument

Størrelse

3.2 MB

Språk

Norsk

Last ned publikasjonen

Nylig publisert