Påvirkes fisk og skalldyr av dumpet ammunisjon? – en undersøkelse i fire dumpefelt for krigsetterlatenskaper

FFI-Rapport 2021

Om publikasjonen

Rapportnummer

21/01396

ISBN

978-82-464-3363-9

Format

PDF-dokument

Størrelse

21.1 MB

Last ned publikasjonen
Arnt Johnsen

FFI har undersøkt innhold av ammunisjonsrelaterte stoffer i fisk og skalldyr fanget i dumpefelt for ammunisjon, for å kartlegge opptak og risiko ved konsum. Det er gjort fangst av biota i Malangen, Skjerstadfjorden, Botnfjorden/Leirfjorden og i Øygarden dumpefelt. Disse områdene ble i fellesskap med prosjektrådet valgt ut for å få en landsdekkende undersøkelse, samtidig som dette var områder med aktive fiskerier.

Dette er den første større undersøkelsen av biota i dumpefelt for ammunisjon i Norge og er gjennomført i FFI-prosjektet «Kartlegging av krigsetterlatenskaper og dumpet ammunisjon». Havforskningsinstituttet (HI) har i samarbeid med lokale fiskere stått for fangst i dumpefeltene. HI har også gjennomført kjemisk analyse av metaller i biota. Kjemisk analyse av eksplosiver er gjennomført av Eurofins TestAmerica.

Undersøkelsen har avdekket at biota eksponeres for eksplosiver. Den dumpede ammunisjonen har dermed korrodert, slik at eksplosivene er blitt blottlagt og tilgjengeliggjort for biota. Undersøkelsen viser også at det i noen felt kan forekomme eksponering for bly fra dumpet ammunisjon.

Det ble funnet eksplosiver i biota fra alle de fire dumpefeltene som ble undersøkt. Flere eksplosiver og nedbrytningsprodukter ble påvist, noe som viser at det er dumpet ulike typer ammunisjon. Det ble funnet høyest konsentrasjon av nitroglyserin i biota. I prøven av brunmat fra trollkrabbe fanget i Øygarden dumpefelt ble det funnet 20 mg/kg våtvekt nitroglyserin. Det ble generelt ikke påvist eksplosiver i fiskemuskel, klokjøtt eller rekekjøtt. Dette betyr at innhold av eksplosiver i marin biota i mindre grad utgjør en trussel ved konsum av fisk og skalldyr fanget i dumpefelt for ammunisjon. Beregninger kan tyde på at maksimalt tolererbart inntak av eksplosiver er høyere enn det faktiske inntaket av fisk og skalldyr. Det laveste inntaket er beregnet for brunmat fra trollkrabbe, der inntak ikke bør overstige 0,4 gram/dag for voksne.

Nivået av kvikksølv i brosmemuskel er høyere enn grenseverdien (0,5 mg/kg våtvekt). Det er imidlertid ikke unormalt at det er høye konsentrasjoner av kvikksølv i bromsemuskel langs norskekysten, og det er innført kostholdsråd i enkelte områder. Selv om det vil finnes kvikksølv i ammunisjon, vil dette være små mengder. Det anses derfor som mindre sannsynlig at de høye konsentrasjonene av kvikksølv er direkte relatert til dumpefeltet, men mer sannsynlig den generelle kvikksølvforurensningen langs norskekysten. Undersøkelsen antyder at biota eksponeres for bly i dumpefeltene. Nivået er imidlertid under grenseverdien for bly i fisk (0,3 mg/kg våtvekt) og skalldyr 0,5 mg/kg våtvekt).

FFI anbefaler at det opprettes forbudssoner for fiske i og rundt dumpefelt for ammunisjon. Først og fremst av hensyn til sikkerhet, fordi ammunisjon kan havne i fiskeredskaper og forårsake en detonasjon med påfølgende skade på menneske og materiell, men også av hensyn til at fisk og skalldyr kan være forurenset med ammunisjonsrelaterte forbindelser.

Om publikasjonen

Rapportnummer

21/01396

ISBN

978-82-464-3363-9

Format

PDF-dokument

Størrelse

21.1 MB

Last ned publikasjonen

Nylig publisert