Pilotstudie ernæring – test av alternative matprodukter i arktiske feltrasjoner

FFI-Rapport 2023

Om publikasjonen

Rapportnummer

23/00449

ISBN

978-82-464-3456-8

Format

PDF-dokument

Størrelse

2.4 MB

Språk

Norsk

Last ned publikasjonen
Rita Tansø Hilde Kristin Teien Susanne Glenna Pål Harald Stenberg

Flere studier har vist at krevende militære feltøvelser leder til et betydelig energiunderskudd hos soldatene. Soldater inntar daglig omtrent 3000 kcal, selv om energiforbruket kan komme opp i 6000 kcal og de har mer mat tilgjengelig. Over tid kan energiunderskudd svekke soldatenes kognitive og fysiske yteevne, og føre til redusert operativ evne.

Denne pilotstudien undersøkte mulighetene for å bytte ut to av tre hovedmåltider i de arktiske feltrasjonene med mer tilgjengelige energiholdige snacksvarer (energibarer og proteinshaker). Hensikten var å sikre bedre matinntak for å redusere energiunderskuddet under feltøvelser. Forsvaret får med denne pilotstudien en innsikt i hvordan feltrasjonene og ulike alternative matprodukter fungerer i felt for soldater i førstegangstjeneste, og om snacksvarene kan erstatte rasjonenes frysetørkede hovedmåltid.

76 frivillige soldater i førstegangstjenesten ved Gardeskolen til Hans Majestet Kongens garde deltok i pilotstudien, som ble gjennomført i mars 2021. Soldatene hadde fire dager med skytetrening. De marsjerte mellom skytebanene og sov ute i telt de tre første dagene, den siste natten sov de inne i leir. Deltakerne var delt i to grupper: kontrollgruppens deltakere fikk utdelt tre vanlige feltrasjoner per dag, og intervensjonsgruppens deltakere fikk utdelt en vanlig og to alternative feltrasjoner per dag. Totalt utgjorde rasjonene 3900 kcal/dag for begge grupper.

Skytetreningen medførte ingen forskjell i energiinntaket mellom gruppene. Kontrollgruppen inntok 3090 ± 485 kcal/dag, og intervensjonsgruppen inntok 2955 ± 518 kcal/dag. Intervensjonsgruppen spiste 7 % mer proteiner og 7 % mindre karbohydrater enn kontrollgruppen, mens inntaket av fett var likt. Av de nye energiholdige snackproduktene var soldatene negative til proteinshaken, med 38 markeringer på minst likt og ingen markeringer på best likt. De var mer fornøyd med energibarene, som ga 19 markeringer på minst likt og 13 på best likt. De varme hovedmåltidene i de arktiske feltrasjonene var best likt (153 markeringer) av begge grupper. Av tilleggsproduktene i feltrasjonene ble en tortilla wrap spesielt godt likt (52 markeringer). Over 80 % valgte å ikke spise fruktsuppen som var med i feltrasjonene.

De fleste deltakerne spiste mye av maten de fikk utdelt, utfordringen er å få de som er mer kresne i matveien til å spise mer. Energibarer veier ofte mer enn frysetørket mat med samme kaloriinnhold. Dersom frysetørket mat erstattes eller suppleres med energibarer kan økt vekt derfor bli en utfordring ved øvelser og oppdrag der all mat må tas med fra start. De varme frysetørkede hovedmåltidene var best likt, barer og shaker vil derfor trolig fungere best som et supplement til disse. En mulighet er å få flere matretter med litt ekstra smak inn i feltrasjonene, siden tortilla wrapen var best likt av tilleggsproduktene. Samtidig vil det trolig være kosteffektivt å bytte ut den maten i feltrasjonene som flertallet avstår fra å spise.

Resultatene fra pilotstudien bidrar til å utvikle dagens feltrasjoner, og dermed redusere de negative effektene av energiunderskudd under militære feltøvelser.

Om publikasjonen

Rapportnummer

23/00449

ISBN

978-82-464-3456-8

Format

PDF-dokument

Størrelse

2.4 MB

Språk

Norsk

Last ned publikasjonen

Nylig publisert