Russlands nye styrkemål

FFI-Rapport 2023

Om publikasjonen

Rapportnummer

23/00874

ISBN

978-82-464-3474-2

Format

PDF-dokument

Størrelse

1.4 MB

Språk

Norsk

Last ned publikasjonen
Una Hakvåg

Russland har de siste årene hatt en ambisjon om en aktiv styrke på 1 million soldater. I desember 2022 varslet Russlands forsvarsminister at landet vil øke antallet soldater i De væpnede styrkene til 1,5 millioner innen utgangen av 2026. Det er 589 000 flere soldater enn vi antar at Russland hadde i 2021. Denne rapporten redegjør for de planlagte endringene og diskuterer hvilke muligheter Russland har for å øke størrelsen på De væpnede styrkene på kort og mellomlang sikt.

Russland har en blandet bemanningsmodell. Den aktive styrken består av en kombinasjon av vernepliktige som avtjener førstegangstjeneste, og vervede menige og spesialister på kontrakt – i Russland omtalt som kontraktsoldater. I tillegg kommer offiserer og en liten gruppe underoffiserer. Siden 2015 har flertallet av soldatene i den aktive styrken vært yrkessoldater. De nye planene legger opp til at blandingsmodellen skal videreføres. Antallet kontraktsoldater skal økes fra 400 000 til 695 000 innen 2026.

Sett i lys av bemanningssituasjonen i De væpnede styrkene de siste ti årene, fremstår Russlands planer om å øke den aktive styrken med mer enn 50 prosent innen 2026 som lite realistiske. Dersom De væpnede styrkene skal nå målet om 695 000 kontraktsoldater i 2026, må flere borgere vise interesse for militærtjeneste enn det som har vært tilfelle de siste ti årene. I tillegg er det behov for at ståtiden til soldatene forlenges. Denne utfordringen er midlertidig løst gjennom mobiliseringsvedtaket og økte lønnssatser. Verken påbud om å bli i tjeneste yrkeslivet ut eller dagens lønnssatser fremstår som bærekraftige over tid. Selv om de vernepliktige årskullene vil øke frem mot 2030, vil andelen av befolkningen i aldersgruppen 18 til 40 år fortsette å synke de neste 10–15 årene, noe som vil gi økt konkurranse om arbeidskraften. Planene om å øke styrketallet synes derfor å innebære en retur til situasjonen før forsvarsreformen av 2008, der deler av strukturen kun er bemannet på papiret.

For å fylle strukturen har Russland siden 2012 redusert krav til forhåndskunnskaper og opplæring for alle grupper av yrkessoldater. Store tap i den pågående krigen i Ukraina i kombinasjon med økt styrkeambisjon tilsier at behovet for å få mennesker raskt inn i nye stillinger neppe vil være mindre de kommende årene. Dette taler for at løsninger som 30-dagers intensivopplæring av kontraktsoldater, seks måneders intensivkurs for løytnanter og toårig betalt førstegangstjeneste vil bli videreført.

Nylig publisert