Situasjonsforståelse ved sammensatte trusler - et konseptgrunnlag

FFI-Rapport 2021

Om publikasjonen

Rapportnummer

21/00246

ISBN

978-82-464-3326-4

Format

PDF-dokument

Størrelse

1.7 MB

Last ned publikasjonen
Stein Malerud Alf Christian Hennum Narve Toverød
God situasjonsforståelse er en forutsetning for å kunne ta gode og tidsriktige beslutninger, men den utfordres i møte med sammensatte trusler. Hensikten med denne rapporten er å støtte utviklingen av et konsept for å bedre nasjonal situasjonsforståelse i møte med sammensatte trusler. Konseptgrunnlaget er utarbeidet av FFI-prosjektet Multinational Capability Development Campaign (MCDC) som en del av FFIs forskning på hybrid krigføring og sammensatte trusler. Prosjektets hovedformål er å tilgjengeliggjøre kunnskap fra MCDC-aktivitetene Countering Hybrid Warfare (CHW) I-III i et nasjonalt perspektiv. Innholdet i rapporten er derfor basert på funn og anbefalinger fra MCDC CHW, sammen med innspill fra flere nasjonale og internasjonale workshoper rundt temaet sammensatte trusler. Informasjon fra disse er videre sett i lys av styrende dokumenter og relevant faglitteratur. Vi bruker begrepsforståelsen fra MCDC CHW: Sammensatte (hybride) trusler er «synkronisert bruk av ulike maktmidler for å ramme spesifikke sårbarheter i hele bredden av samfunnsfunksjoner for å oppnå synergistiske effekter». Maktmidlene kan være av både militær, politisk, økonomisk, sivil, informasjonsmessig og juridisk art og benyttes mot sårbarheter innenfor alle samfunnssektorene. Sammensatte trusler kan opptre i hele krisespektret fra fred til full konflikt. I denne rapporten ser vi spesielt på gråsonen mellom fred og krise hvor skillet mellom samfunnssikkerhet og statssikkerhet er mer utydelig. Her vil en aktør kunne utnytte egenskaper ved sammensatte trusler for å nå egne målsettinger samtidig som han utfordrer vår evne til å oppnå situasjonsforståelse. I rapporten kommer vi med forslag og anbefalinger om hvordan man kan bedre evnen til situasjonsforståelse i møte med sammensatte trusler. Situasjonsforståelse er en individuell egenskap som avhenger av mange faktorer. Grunnleggende er tilgjengelighet på relevant informasjon om trusler, sårbarheter og viktige samfunnsfunksjoner. Sammensatte trusler krever at man deler informasjon om trusler og effekter på tvers av sektorer. Videre kreves det at man evner å se enkelthendelser innenfor ulike sektorer i sammenheng og forstå den akkumulerte effekten på samfunns- og statssikkerheten sett i lys av mulige trusselaktørers mål og intensjoner. I rapporten anbefaler vi blant annet at det etableres et tverrsektorielt situasjonsbilde for å støtte tverrsektoriell situasjonsforståelse. Situasjonsbildet inngår i beslutningsgrunnlaget som skal svare på beslutningstakeres informasjonsbehov rundt forebygging og håndtering av denne type trusler. Videre anbefaler vi å etablere en strategisk analysekapasitet for å bygge og vedlikeholde situasjonsbilde og beslutningsgrunnlag.

Om publikasjonen

Rapportnummer

21/00246

ISBN

978-82-464-3326-4

Format

PDF-dokument

Størrelse

1.7 MB

Last ned publikasjonen

Nylig publisert