Sluttårsaker blant militært personell i Forsvaret i 2021 og 2022

FFI-Rapport 2023

Om publikasjonen

Rapportnummer

23/01128

ISBN

978-82-464-3488-9

Format

PDF-dokument

Størrelse

3.6 MB

Språk

Norsk

Last ned publikasjonen
Maria Fleischer Fauske Kari Røren Strand

Forsvaret har et mål om å beholde mer personell lenger. For å nå dette målet er det viktig at de forstår hvorfor personellet slutter før ansettelsesforholdet utløper. Dette gjelder særlig for de yngste, som bare har vært i Forsvaret i noen få år. Den frivillige avgangen er spesielt kostbar for Forsvaret sammenlignet med mange andre virksomheter, siden det meste av den militære utdanningen skjer internt i organisasjonen.

I denne rapporten presenterer vi funnene fra en spørreundersøkelse om sluttårsaker i Forsvaret som vi har gjennomført i FFI-prosjektet «Personellstudier». Ved å lære om hvorfor militært personell slutter før kontrakten deres utløper, står Forsvaret bedre rustet til å sette inn målrettede tiltak som kan redusere den frivillige avgangen. Derfor har vi gjennomført flere spørreundersøkelser om sluttårsaker de siste årene, der denne er den tredje i rekken. Vi gjennomførte undersøkelsen blant militært personell som sluttet i Forsvaret i perioden 2021–2022.

Til sammen har vi nå kartlagt sluttårsaker blant militære i Forsvaret i perioden 2016–2022. Rundt en fjerdedel av de som sluttet før kontrakten utløp, oppga at de egentlig var fornøyde med jobben sin i Forsvaret, men at de heller ønsket å ta en sivil utdannelse, begynne i en annen jobb eller rett og slett bare gjøre noe annet. Mange av disse valgte også å krysse av for sluttårsaker som uttrykker mer misnøye, men vi kan likevel anta at de anser seg som fornøyde med sin tid i Forsvaret.

De vanligste sluttårsakene var «Jeg var ikke fornøyd med mine karrieremuligheter i Forsvaret», «Jeg var misfornøyd med lønnsbetingelsene», «Jeg var misfornøyd med personellforvaltningen», «Det var for vanskelig å kombinere jobb og fritid/familieliv» og «Jeg har mistet troen på systemet». Pendling og lang reisevei gjelder ikke alle i Forsvaret og er derfor ikke blant de aller vanligste sluttårsakene, men det er problematisk for mange av dem det gjelder. Undersøkelsen viser at det særlig er utfordrende for personer med barn under 18 år.

Noen sluttårsaker i Forsvaret er vanlige, noen er alvorlige og noen er begge deler. Sluttårsaker som handler om personlig belastende forhold, som mobbing og trakassering, dårlig arbeidsmiljø og dårlige boforhold, må tas tak i selv om de ikke kommer øverst på lista over vanlige sluttårsaker.

Vi har nå kartlagt sluttårsaker i Forsvaret siden 2016, og det er fremdeles de samme sluttårsakene som går igjen som de mest vanlige. Manglende karrieremuligheter og muligheter for faglig utvikling er svært vanlige sluttårsaker sammen med misnøye med lønnsbetingelsene. Det viser at tiltak rettet mot dette kan ha stor betydning for hvor mange som velger å bli i Forsvaret.

Mange av de som sluttet før kontrakten utløp, svarte at de kunne blitt i Forsvaret hvis det var en bedring i det de oppga som sluttårsaker. Mange kunne også tenke seg å komme tilbake til Forsvaret senere.

Nylig publisert