Understanding communication and influence in a defense context - a review of relevant research from the field of psychology

FFI-Rapport 2019

Om publikasjonen

Rapportnummer

19/01224

ISBN

978-82-464-3225-0

Format

PDF-dokument

Størrelse

1.2 MB

Språk

Engelsk

Last ned publikasjonen
For å øke vår forståelse for faktorer som er relevante for kommunikasjon og påvirkning i en forsvarskontekst, tar denne rapporten for seg relevant forskning fra psykologifeltet. En bedre forståelse av de psykologiske prosessene i menneskelig kommunikasjon og påvirkning kan hjelpe norske myndigheter og Forsvaret med å beskytte nasjonen og befolkningen mot potensiell fiendtlig påvirkningsaktivitet. Det vil også kunne hjelpe norske myndigheter og Forsvaret med å kommunisere med befolkningen på måter som øker sannsynligheten for at innholdet blir tolket i tråd med hensikten. Det er videre en målsetting at den presenterte forskningen skal gi bedre innsikt i psykologiske faktorer som kan påvirke Norges internasjonale relasjoner både i politisk og militær sammenheng. Å forstå hva slags påvirkning Norge og Forsvaret kan møte og være i stand til å respondere tilfredsstillende er viktige aspekter ved landets evne til å forsvare seg. Rapporten fokuserer på både avsender og mottaker, budskapet og mediet det er kommunisert i, i tillegg til gruppekontekst, organisasjonskontekst og kulturell kontekst. Dette innbefatter emner som holdninger, persuasjon, kognitive modeller og effekter, teknologimediert påvirkning, priming, framing, gruppetilhørighet, sosial identitetsteori, organisasjonseffekter, jobbinvolvering («job involvement»), feilbeslutninger og krysskulturelle problemstillinger. Rapporten synliggjør også hvordan temaer på individ-, gruppe-, organisasjons-, og kulturelt nivå er relaterte. For eksempel beskrives det hvordan kulturelle forskjeller kan modifisere effekten av overtalelsesprinsippene. Det pekes videre på hvordan attribusjonsfeil finnes på både individ- og gruppenivå, men at de kan variere på tvers av kulturer. Rapporten utdyper også hvordan organisasjonskonteksten kan interagere med aspekter på individnivået og gjøre individene og organisasjonen mer eller mindre robuste mot uønskede påvirkningsforsøk. Implikasjoner av forskningsfunnene for forsvarsorganisasjonen både i nasjonale og internasjonale sammen­henger er diskutert. Blant annet er det diskutert hvordan forståelse av persuasjonsprinsippene, betydningen av forskjeller i gruppetilhørighet, konsekvensene av ulike organisasjonsformer og effekten av teknologimediert kommunikasjon, kan hjelpe befolkningen, myndigheter og Forsvaret med å beskytte seg selv mot fiendtlige påvirkningsforsøk og å kommunisere med befolkningen i fred, krise og konflikt. Den psykologiske forskningen og implikasjonene presentert i denne rapporten kan brukes til å veilede nasjonens nåværende og fremtidige innsats for å forberede seg på og forsvare seg mot påvirkningssoperasjoner som har til hensikt å skade samfunnet. Rapporten gir norske myndig­heter og Forsvaret en grunnlagsstudie som videre forskning og evalueringsverktøy kan defineres og settes i gang ut fra. Den kan være et startpunkt for bedre innsikt i de psykologiske sidene av våre sårbarheter og muligheter til å sikre den norske befolkningen, gitt også den økende bruken av teknologimediert kommunikasjon.

Nylig publisert