Uranets vei til kjernekraft og kjernevåpen - en innføring i kjernefysisk flerbruksteknologi

FFI-Rapport 2015

Om publikasjonen

Rapportnummer

2015/01688

ISBN

978-82-464-2615-0

Format

PDF-dokument

Størrelse

1.6 MB

Språk

Norsk

Last ned publikasjonen
Hege Schultz Heireng
Denne rapporten gir en innføring i kjernekraftproduksjon og kjernevåpenutvikling. Rapporten er ment som støtte på det tekniske området for diplomater, politikere og rådgivere som har behov for å forstå innholdet i eller betydningen av staters atomprogrammer, nedrustningssamtaler, atomavtaler, relaterte sanksjoner eller eksportkontroll. Rapporten skal gjøre dem bedre i stand til å forstå grunnleggende kjernefysisk teknologi, uten at det stilles krav til spesielle forkunnskaper. Veien til både kjernekraft og kjernevåpen går via den kjernefysiske brenselssyklusen. Alle som vil forstå hovedelementene ved staters atomprogrammer, må derfor ha en viss kunnskap om brenselssyklusteknologi. Som navnet tilsier handler brenselssyklusen om hvordan kjernebrensel produseres, hvordan det brukes og hvordan det håndteres etter at det har blitt brukt. Rapporten fokuserer på fredelig bruk av kjernefysisk teknologi. Alle stater som realiserer brenselssyklusen vil imidlertid ha en håndgripelig kjernevåpenopsjon. Det gis derfor en overordnet beskrivelse av hvordan kjernevåpen framstilles, for å vise hvordan i utgangspunktet fredelige kjernefysiske prosesser kan utnyttes til våpenformål. Rapporten gir en forenklet beskrivelse av atomkjernen, radioaktivitet og strålingstyper. Deretter gis en forklaring av de kjernefysiske prosessene fisjon, fusjon og kjedereaksjon. Med disse begrepene som bakgrunn går rapporten mer i dybden på hvert steg i den kjernefysiske brenselssyklusen. Uran produseres i gruver og foredles i møller og konverteringsanlegg, før materialet kan anrikes med en av flere mulige metoder og benyttes enten som reaktorbrensel eller våpenmateriale. Ulike reaktortyper har forskjellig potensial for å produsere plutonium, som er et annet mulig våpenmateriale. For å få tak i det produserte plutoniumet må det brukte brenselet reprosesseres. Dette er også et mulig ledd i fredelig håndtering av brukt reaktorbrensel. Alle disse prosessene og teknologiene forklares nærmere i rapporten.

Nylig publisert