FFI-frokost: Hvordan kan Forsvaret bli mer miljøvennlig?

I videoene under kan du se foredragene Øyvind Voie og Simen Kirkhorn holdt under FFI-frokost 28. januar.

Forskningsleder Øyvind Voie la fram sine fem råd til hvordan Forsvaret kan bli bedre på miljøtiltak og miljøstyring.

Etter foredragene møtte Øyvind Voie tre gjester til panelsamtale. Anders Hamnes, fagansvarlig for miljøvern i Forsvarsstaben, Jonny Otterlei, teknisk direktør i Forsvarsmateriell og stortingsrepresentant Hårek Elvenes (H) sørget for en god og interessant debatt.

Simen Kirkhorn gikk gjennom Forsvarets miljødatabase og hvordan denne kan brukes til miljøovervåking og miljøstyring. Han la også frem et klimaregnskap for Forsvarssektoren, og en prognose for klimagassutslipp i forsvaret i årene som kommer.

Panelet diskuterte blant annet hvordan vi kan ta miljøhensyn uten at forsvarsevnen svekkes når forsvaret skal vurdere nytt materiell og drive langtidsplanlegging. Størst temperatur ble det muligens i diskusjonen om hvorvidt forsvarssektoren bør sette seg egne mål om kutt i klimagassutslipp.

Klimakrav til Forsvaret?

Paneldeltager Jonny Otterlei fra Forsvarsmateriell er usikker på om det å sette overordnede utslippsmål for Forsvaret vil gi ønsker effekt.

– Målene må sees i et helhetlig perspektiv, og de må være realiserbare uten å redusere Forsvarets operative evne, mener Otterlei. Han trekker frem at Forsvarets direkte utslipp ikke utgjør mer enn 0,5 prosent av de totale norske klimagassutslippene.

– Mål om kutt i Forsvaret vil dermed isolert sett ikke gi de store uttellingen, selv om Forsvaret slutter å bruke sine fly og fartøyer som står for størstedelen av utslippene. Men vi må ta inn over oss at miljødimensjonen blir stadig viktigere når vi skal anskaffe, bruke og vedlikeholde materiellet. Strengere miljøkrav innarbeides nå på en rekke områder fra. Vi ser også at teknologiutviklingen bidrar til at krav om ytelse, kostnadseffektivitet og miljøhensyn forenes, understreker Otterlei.

Avdelingsdirektør Rune Fagerli i Forsvarsdepartementet var en av publikummerne som ba om ordet. Han mener Forsvaret bør ta sin del av byrden.

– Å si at Forsvaret ikke behøver å tenke på klimakutt fordi vi står for en liten del av de norske utslippene, vil være det samme som å si at Norge ikke trenger å kutte fordi vi er et lite land. Det er ikke en akseptabel holdning, fremholdt Fagerli.

FFIs Kommunikasjonsjef Anne-Lise Hammer argumenterte med at det uansett vil være en fordel for Forsvaret å vise at de tar miljø på alvor.

­– Det vil hjelpe på rekruttering, det er mange unge der ute som er opptatt av miljø. At Forsvaret tar miljøansvar vil også øke aksepten for den øvingsaktiviteten som faktisk er nødvendig for å få et godt forsvar, sa Hammer

Tema

Miljø og klima

Hva gjør Forsvaret for å ta vare på miljøet?