Ny MOST-undersøkelse fra FFI

Vi har gjennomført en ny spørreundersøkelse om mobbing og seksuell trakassering (MOST). Over 4000 personer i Forsvarsdepartementet og tre underliggende etater er spurt. Seks prosent av medarbeiderne rapporterer at de har vært utsatt for mobbing. En av ti har opplevd seksuell trakassering.

Kvinne ser ut vinduet. I bakgrunnen står fire menn i gruppe og snakker sammen.
FFI har kartlagt mobbing og trakassering i fire enheter: Forsvarsdepartementet, Forsvarsbygg, Forsvarets forskningsinstitutt og Forsvarsmateriell. Spørreundersøkelsen ble gjennomført i juni 2022. Illustrasjonsfoto: AdobeStock

I juni 2022 gjennomførte forskere ved FFI en spørreundersøkelse om mobbing og seksuell trakassering i Forsvarsdepartementet og de underliggende etatene Forsvarsbygg, Forsvarets forskningsinstitutt og Forsvarsmateriell. Undersøkelsen gikk ut til alle medarbeiderne i disse virksomhetene. I alt 4171 personer ble spurt. Svarprosenten var 55. Forsvarsdepartementet var selv oppdragsgiver. En liknende undersøkelse ble gjort i Forsvaret i 2021.

Mer kunnskap kreves

Målet med rundspørringen er å skaffe kunnskap. Slik kan det drives mer målrettet arbeid i kampen mot mobbing og seksuell trakassering i forsvarssektoren.

Den nye undersøkelsen inneholdt spørsmål om hvem som utøver mobbing og seksuell trakassering, og hvor det forekommer. 

Forskerne fant at 6 prosent av respondentene har opplevd en eller annen form for mobbing de siste seks månedene. Kvinner opplever mer mobbing enn menn, tallene er 8 prosent for kvinner kontra 5 prosent for menn. Utestenging og arbeidsrelatert mobbing er den formen for mobbing som flest opplever, etterfulgt av person relatert mobbing. Ingen har vært utsatt for fysisk mobbing, og svært få for «truende adferd». 

Svarene viser at mobbingen foregår først og fremt på arbeidsplassen, enten fra en mannlig leder eller fra en mannlig kollega. Forskerne finner ingen forskjell mellom virksomhetene når det gjelder mobbing. 

– Selv om vi ikke kan sammenlikne direkte med andre norske undersøkelser, antyder resultatene at det ikke foregår mer mobbing i forsvarssektoren enn i andre sektorer eller bransjer, sier FFI-forskerne.

Yngre kvinner mest trakassert

Det siste året hadde10 prosent av respondentene opplevd en eller annen form for seksuell trakassering minimum én eller to ganger. Det er stor forskjell mellom kvinner og menn her. 21 prosent av kvinnene melder om slik trakassering, mot 5 prosent av mennene.

Alder er en sentral faktor: De yngste opplever dette mer enn de eldste. Hele 30 prosent av kvinner under 40 år melder om seksuell trakassering. Kjønnstrakassering er den vanligste formen for slik trakassering, etterfulgt av uønsket seksuell oppmerksomhet. Forskerne fant ingen forekomst av seksuelt press, men seksuelle overgrep forekommer. Det siste dreier seg om færre enn 10 personer. 

Seksuell trakassering er nokså likt fordelt ved Forsvarsbygg, Forsvarsdepartementet og Forsvarsmateriell. Tallet er noe lavere ved Forsvarets forskningsinstitutt. 

– I alle virksomhetene ser vi at kvinner opplever mer seksuell trakassering enn menn, sier forskerne. 

Rapporten forteller at oppførselen først og fremst forekommer på arbeidsplassen. Begge kjønn opplever det mest fra en mannlig kollega. Resultatene tyder på at personell i forsvarssektoren muligens opplever mindre seksuell trakassering enn det som er avdekket i andre undersøkelser fra norsk arbeidsliv.  

Veldig få varsler

De fleste varsler ikke om hendelser de er blitt utsatt for. Omtrent halvparten av dem som har opplevd mobbing, og bare 17 prosent av dem som har opplevd seksuell trakassering i forsvarssektoren, gir varsel om dette. Funnene her samsvarer med andre undersøkelser: Varsling er lite utbredt.

Flest har sagt fra til nærmeste leder. For mobbehendelser det ikke er varslet om, oppgir de fleste at de trodde det ikke ville føre fram. Mange var redd for følgene, og for at det ville være for belastende å varsle. Blant dem som ikke hadde varslet om seksuell trakassering, oppga flest at de var usikre på om varselet ville føre fram, og om hendelsen var alvorlig nok. 

Ruud reagerer

Administrerende direktør Kenneth Ruud ved FFI er klar:

– Et godt arbeidsmiljø er grunnleggende for å kunne rekruttere og beholde dyktige medarbeidere. Mobbing og seksuell trakassering er ikke forenlig med det. Derfor er det viktig at FFI kan bidra med sin kompetanse. Vi ønsker å skape et godt kunnskapsgrunnlag for departementet og etatene. På dette området må vi alle jobbe videre, og sette i verk nødvendige tiltak, sier han.