Mobbing og seksuell trakassering ved FB, FD, FMA og FFI

FFI-Rapport 2023

Om publikasjonen

Rapportnummer

22/02662

ISBN

978-82-464-3453-7

Format

PDF-dokument

Størrelse

3.8 MB

Språk

Norsk

Last ned publikasjonen
Kari Fasting Sverre Ubisch Kari Røren Strand Torbjørn Hanson

I juni 2022 gjennomførte vi en spørreundersøkelse om mobbing og seksuell trakassering i Forsvarsdepartementet (FD) og de underliggende etatene Forsvarsbygg (FB), Forsvarets forskningsinstitutt (FFI) og Forsvarsmateriell (FMA). Undersøkelsen gikk ut til alle ansatte i disse virksomhetene. Hensikten med undersøkelsen er å fremskaffe et kunnskapsgrunnlag. Det kan bidra til mer målrettet arbeid med å bekjempe mobbing og seksuell trakassering i disse virksom-hetene. Undersøkelsen gikk ut til 4171 respondenter. Den oppnådde en svarprosent på 55.

Undersøkelsen inneholdt to spørsmålsbatterier, utviklet av FFI og professor emerita Kari Fasting. De kartlegger både omfang av og form på mobbing og seksuell trakassering. I tillegg ble det spurt om hvem som utøver mobbing og seksuell trakassering, hvor og når det forekommer og kjenn-skap til og erfaring med varslingssystemet.

Vi finner at 6 prosent av respondentene har opplevd en eller annen form for mobbing siste seks måneder. Kvinner opplever mer mobbing enn menn, henholdsvis 8 prosent og 5 prosent. «Utestenging og arbeidsrelatert mobbing» er den formen for mobbing som flest opplever, etter-fulgt av «personrelatert mobbing». Ingen har vært utsatt for «fysisk mobbing» og svært få har vært utsatt for «truende adferd». Mobbingen foregår først og fremt på arbeidsplassen. Begge kjønn opplever mobbing mest fra mannlig leder eller mannlig kollega. Vi finner ingen forskjell mellom virksomhetene når det gjelder mobbing. Selv om vi ikke kan sammenligne direkte med andre norske undersøkelser, antyder resultatene at det ikke foregår mer mobbing i forsvars-sektoren (FB, FD, FFI og FMA) enn i andre sektorer eller bransjer.

Det siste året har 10 prosent av respondentene opplevd en eller annen form for seksuell trakassering minimum én eller to ganger. Det er stor forskjell i forekomst mellom kvinner og menn, med henholdsvis 21 prosent og 5 prosent. I tillegg er alder en sentral faktor. De yngste opplever mer enn de eldste. Hele 30 prosent av kvinner under 40 år har opplevd seksuell trakassering. «Kjønnstrakassering» er den vanligste formen for seksuell trakassering, etterfulgt av «uønsket seksuell oppmerksomhet».

Vi finner ingen forekomst av «seksuelt press», men vi finner et begrenset antall tilfeller av «seksuelle overgrep». Forekomsten av seksuell trakassering er nokså likt fordelt ved FB, FD og FMA. Andelen er lavere ved FFI. Den seksuelle trakasseringen foregår først og fremst på arbeidsplassen. Begge kjønn opplever seksuell trakassering mest fra kollega. Resultatene indikerer at personell i forsvarssektoren (FB, FD, FFI og FMA) muligens opplever mindre seksuell trakassering enn det som er avdekket i andre undersøkelser fra norsk arbeidsliv. Omtrent halvparten av dem som har opplevd mobbing, og bare 17 prosent av dem som har opplevd seksuell trakassering, har sagt ifra / varslet om dette. Funnene er i overenstemmelse med andre undersøkelser om seksuell trakassering. De viser at de fleste ikke varsler. Flest har sagt ifra til nærmeste leder. For mobbehendelser det ikke er varslet om, oppgir de fleste at de trodde det ikke ville føre fram. Mange var redd for konsekvensene, og for at det ville være for belastende å varsle. Blant dem som ikke hadde varslet om seksuell trakassering, oppga flest at de var usikre på om varselet ville føre fram og om hendelsen var alvorlig nok.

Nylig publisert