Kort forklart: Hva er Natos artikkel 3?

I denne episoden av Ugradert kort forklart forteller sjefsforsker Stig Rune Sellevåg om hvorfor Natos artikkel 3 er så viktig.

Artikkel 3 er kanskje ikke like kjent som artikkel 5, den om at et angrep på et medlem er et angrep på alle, men har likevel stor betydning for alliansen.

– Jeg vil si at artikkel 3 er den aller viktigste av Natos artikler, forteller sjefsforsker Stig Rune Sellevåg ved FFIs avdeling Totalforsvar.  

Den er en kritisk forutsetning for alle de tre hovedoppgavene til Nato; avskrekking og forsvar, kriseforebygging og krisehåndtering, og sikkerhet gjennom samarbeid.

– For at artikkel 5 skal ha noen verdi, så må rett og slett nasjonalstatene ha oppfylt forpliktelsene de har gjennom artikkel 3, sier Sellevåg

Natos artikkel 3

«For mer effektivt å nå formålene for denne traktat vil partene enkeltvis og i fellesskap ved stadig og virksom selvhjelp og gjensidig støtte opprettholde og utvikle sin individuelle og felles evne til å motstå vepnet angrep.» (Kilde: Lovdata)

Se alle de 14 artiklene i Nato-traktaten her.

Motstandsdyktighet innebærer at medlemslandene må ha et militært forsvar, men det må også være motstandsdyktighet i det sivile samfunnet og sivil beredskap. Natos krav til sivil beredskap er uttrykt gjennom tre kjerneoppgaver; kontinuitet i nasjonale styringssystem, kontinuitet i kritiske samfunnsfunksjoner til befolkningen, og sivil støtte til militære operasjoner. Med andre ord går artikkel 3 rett til kjernen av det vi i Norge kaller totalforsvarskonseptet.

Hva innebærer Natos artikkel 3 for Norge? 

Nasjonal motstandsdyktighet fremheves som stadig viktigere og dette er både et nasjonalt ansvar og en kollektiv forpliktelse for alliansens medlemsland. Dette kommer til uttrykk gjennom syv grunnleggende forventninger:

  • Kontinuitet i nasjonale styringssystem og kritiske offentlige tjenester
  • Robust kraftforsyning
  • Evne til å håndtere store forflytninger av mennesker
  • Stabil mat- og vannforsyning
  • Evne til å håndtere masseskader
  • Robuste sivile kommunikasjonssystem
  • Robuste transportsystemer

– Dette er minimumskravene av hva Nato forventer av sine medlemsland. Og det er viktig å huske at der det før var snakk om krig, gjelder nå disse kravene til motstandsdyktighet i hele krisespekteret, sier Sellevåg.

I episoden kan du høre ham fortelle mer om betydningen av artikkel 3 for Norge og hvordan FFI forsker på dette.