Samarbeid – optimal utnyttelse av ressursene

FFI er et stort, tverrfaglig forskningsinstitutt og for å utnytte ressursene optimalt, samarbeider vi med mange aktører nasjonalt og internasjonalt.

Dette gjelder spesielt Forsvarsdepartementet (FD) og underliggende etater som Forsvaret. Disse er våre hovedoppdragsgivere, og følgelig samarbeider vi for eksempel med Forsvarets personell i et stort spenn av oppgaver. Vi samarbeider også med andre departement og etater, spesielt knyttet til vårt arbeid innen samfunnssikkerhet og beredskap. 

Trekantmodellen – til beste for norsk forsvarsindustri

En internasjonalt konkurransedyktig norsk forsvarsindustri er viktig for Norge, med tanke på vår forsvarsevne, sysselsetting og kompetansebygging. Vi jobber derfor etter Trekantmodellen – hvor Forsvaret, forsvarsindustrien og FFI samarbeider tett i satsningen på innovasjon, kunnskap og teknologi.

På denne måten kan norsk forsvarsindustri gjøre seg gjeldende internasjonalt som en betydelig eksportnæring – samtidig som forsvarssektoren som helhet utvikles over tid. Vårt bidrag i dette arbeidet er alt fra teknologispeiding og prototyputvikling til det å teste ferdige produkters robusthet. 

Akademisk høyt nivå

For å sikre at vi holder et høyt akademisk nivå, er samarbeid med akademia og deltakelse i det internasjonale forskningsfellesskapet viktig. Våre ansatte underviser og veileder blant annet studenter ved universiteter og høgskoler. Vi publiserer også i internasjonale tidsskrifter og deltar på internasjonale konferanser.

Internasjonal deltakelse

Internasjonalt samarbeid innen militær forskning og utvikling er viktig for Norge ut fra sikkerhetspolitiske hensyn, men også for å få mest mulig ut av midlene. Vi deltar i en rekke ekspertgrupper i NATO Science and Technology Organization (STO) og i European Defence Agency (EDA).

Vi har også bi- og trilaterale samarbeidsavtaler med flere land, som Nederland, Storbritannia, Frankrike og USA. Eksempelvis omhandler SMART-samarbeidet med Nederland blant annet romforskning til militær bruk og beskyttelsestiltak mot kjemiske, biologiske, radiologiske og nukleære trusler.

Relatert innhold

Artikler, nyheter og kronikker om samarbeid.