Samarbeid – optimal utnyttelse av ressursene

FFI er et stort, tverrfaglig forskningsinstitutt og for å utnytte ressursene optimalt, samarbeider vi med mange aktører nasjonalt og internasjonalt.

Dette gjelder spesielt Forsvarsdepartementet (FD) og underliggende etater som Forsvaret. Disse er våre hovedoppdragsgivere, og følgelig samarbeider vi for eksempel med Forsvarets personell i et stort spenn av oppgaver. Vi samarbeider også med andre departement og etater, spesielt knyttet til vårt arbeid innen samfunnssikkerhet og beredskap. 

Trekantmodellen – til beste for norsk forsvarsindustri

En internasjonalt konkurransedyktig norsk forsvarsindustri er viktig for Norge, med tanke på vår forsvarsevne, sysselsetting og kompetansebygging. Vi jobber derfor etter Trekantmodellen – hvor Forsvaret, forsvarsindustrien og FFI samarbeider tett i satsningen på innovasjon, kunnskap og teknologi.

På denne måten kan norsk forsvarsindustri gjøre seg gjeldende internasjonalt som en betydelig eksportnæring – samtidig som forsvarssektoren som helhet utvikles over tid. Vårt bidrag i dette arbeidet er alt fra teknologispeiding og prototyputvikling til det å teste ferdige produkters robusthet. 

Akademisk høyt nivå

For å sikre at vi holder et høyt akademisk nivå, er samarbeid med akademia og deltakelse i det internasjonale forskningsfellesskapet viktig. Våre ansatte underviser og veileder blant annet studenter ved universiteter og høgskoler. Vi publiserer også i internasjonale tidsskrifter og deltar på internasjonale konferanser.

Internasjonal deltakelse

Internasjonalt samarbeid innen militær forskning og utvikling er viktig for Norge ut fra sikkerhetspolitiske hensyn, men også for å få mest mulig ut av midlene. Vi deltar i en rekke ekspertgrupper i NATO Science and Technology Organization (STO) og i European Defence Agency (EDA).

Vi har også bi- og trilaterale samarbeidsavtaler med flere land, som Nederland, Storbritannia, Frankrike og USA. Eksempelvis omhandler SMART-samarbeidet med Nederland blant annet romforskning til militær bruk og beskyttelsestiltak mot kjemiske, biologiske, radiologiske og nukleære trusler.

Relatert innhold

Artikler, nyheter og kronikker om samarbeid.

Illustrasjon av et militært senario med mye ny teknologi
Illustrasjon av et militært senario med mye ny teknologi
Gruppebilde. Forsvarssjefene fra Finland, Danmark, Norge og Sverige samlet under NORDEFCO møte på Gardermoen i 2014. F.v. Forsvarssjefene Ari Puheloinen, Peter Bartram, Haakon Bruun-Hanssen og Sverker Göranson under et møte i Nordisk Forsvarssamarbeid, NORDEFCO, på Gardermoen 03.03.2014From left; Ari Puheloinen, Peter Bartram, Haakon Bruun-Hanssen og Sverker Göranson during a Nordic Defence Cooperation meeting at Gardermoen, Norway
ministerbesøk på FF1. Foto
Gardister fra Hans Majestet Kongens Garde snakker med korporal King fra US Marine Corps under NATO-øvelsen Trident Juncture 2018 i Oppdal
nederlandske forsvarsministeren prater med en sanitetssoldat
Føtter som går på en gate.
Skisse av operasjonsrommet på ubåt
Sikkerhetsdemonstrasjon fra Sagene brannstasjon
Politi og soldat samarbeider i samfunnsikkerhetsøvelse.
Spesialstyrker i tre helikopter, fra USA, Georgia, Ukraina og Latvia, lander på en felles demonstrasjon under øvelse Flaming Sword 2016 som går i de Baltiske landene Litauen, Latvia og Estland / Special forces from the United States, Georgia, Ukraine and Latvia in a joint demonstra