Bruk av skytjenester i Forsvaret - muligheter og utfordringer

FFI-Rapport 2021

Om publikasjonen

Rapportnummer

21/00136

ISBN

978-82-464-3320-2

Format

PDF-dokument

Størrelse

994.7 KB

Språk

Norsk

Last ned publikasjonen
Ketil Lund Johnsen Frank Trethan Arild Bergh

I løpet av de siste 10 til 15 årene har skytjenester fått stor utbredelse, og svært mange organisasjoner har allerede tatt i bruk slike tjenester eller vurderer å gjøre det. Selve begrepet skytjeneste har også blitt godt etablert i samfunnet, og de fleste vil antakelig vil forbinde det med funksjoner eller tjenester som er tilgjengelige over Internett. Imidlertid er det mange ulike oppfatninger av hva skytjenester faktisk innebærer, teknologisk og forretningsmessig.

Denne rapporten har to formål. For det første ønsker vi å gi en innføring i teknologien bak skytjenester, og forklare hva skytjenester er. For det andre ser vi på hvordan Forsvaret skiller seg fra sivile organisasjoner når det gjelder bruk av IKT, og vi drøfter faktorer som må tas i betraktning ved innføring av skytjenester. For det andre formålet har vi konsentrert oss om den operative delen av Forsvarets IKT-bruk, da det primært er her de skiller seg fra sivil IKT-bruk.

For å sikre at vi dekker flest mulige relevante egenskaper ved Forsvaret har vi tatt utgangspunkt i et eksisterende rammeverk utviklet i Forsvaret for bruk i forbindelse med IKT-investeringer. Rammeverket består av et sett med syv såkalte løsningsegenskaper, som vi har sammenholdt med egenskapene som karakteriserer skytjenester. Vi fant at de store leverandørene av skytjenester håndterer sikkerhet på en god måte, men skytjenester for gradert informasjon er en stor utfordring.

Mye er fortsatt uavklart rundt hvordan sikkerhetsgraderte skybaserte informasjonssystemer skal kunne sikkerhetsgodkjennes. I den grad slik godkjenning blir mulig vil sikkerhetskravene sannsynligvis innebære at en del av stordriftsfordelene ved skytjenester går tapt. I tillegg kan nye muligheter for maskinbasert dataanalyse av store datamengder bidra til at informasjon som i utgangspunktet ikke er skjermingsverdig likevel blir det, eksempelvis dersom mye slik informasjon samles i en skytjeneste. Videre kan en rekke faktorer bidra til å redusere tilgjengeligheten av skytjenester, eksempelvis uklare ansvarsforhold mellom leverandører, endrede politiske forhold i leverandørers hjemland og vilje og evne hos sivilt driftspersonell til å opprettholde tjenestekvaliteten i en krise- eller krigssituasjon. Det er også viktig, så langt som mulig, å unngå leverandørlåsing, slik at det er mulig å flytte tjenestene til en annen leverandør om behovet skulle oppstå.

Ved å utnytte distribusjon og redundans har skytjenester potensial til å sørge for robust IKT-understøttelse av Forsvarets operative oppgaver, også på taktisk nivå. Imidlertid vil dette sannsynligvis innebære høyere kostnader enn man vanligvis ser for skytjenester. Dersom Forsvaret ønsker å benytte skytjenester operativt, og spesielt kampnært, anbefaler vi at det først gjøres en grundig evaluering av hva som er mulig og realistisk å få til innenfor tekniske, juridiske, økonomiske og sikkerhetsmessige rammer.

Nylig publisert