“De gylne årene mellom 60 og 67 år” – en analyse av videre deltagelse i yrkeslivet for militært tilsatte pensjonert i tidsrommet 2005–2015

FFI-Rapport 2018

Om publikasjonen

Rapportnummer

17/016931

ISBN

978-82-464-3043-0

Format

PDF-dokument

Størrelse

1.7 MB

Språk

Norsk

Last ned publikasjonen
Kari Røren Strand Tobias Lillekvelland Bård Eggereide Jan H. Pay
I enkelte yrker har de ansatte såkalte særaldersgrenser. Dette innebærer at de kan ta ut alderspensjon ved en bestemt alder før de fyller 67 år. Militært tilsatte har en slik særaldersgrense på 60 år. Den har ikke vært endret siden tidlig på syttitallet. Demografisk har Norge endret seg de siste tiårene. Nordmenn har bedre helse og lever lengre som fører til at befolkningen blir eldre. En eldre befolkning vil gi økte utgifter til pensjon, helse og omsorg. Behovet for arbeidskraft vil dermed øke i fremtiden. Disse utviklingstrekkene vil føre til forventinger om at hele arbeidsstyrken må jobbe lenger, inkludert militært personell. Formålet med denne rapporten er å kartlegge i hvilken grad militært tilsatte som går av med særaldersgrense har evne og vilje til videre deltagelse i arbeidslivet. Høsten 2016 utførte FFI en spørreundersøkelse rettet mot militært personell pensjonert i tidsrommet 2005–2015. Spørreundersøkelsen ble utført som et strukturert telefonintervju. Våre respondenter var på intervjutidspunktet i aldersspennet 58 til 71 år. Andelen som var i arbeid, var 65 prosent både i hele utvalget, og blant dem som var 67 år eller yngre. Vi finner ingen sammenheng mellom alder og om respondentene er i jobb. Imidlertid viser våre analyser at antall arbeidstimer i uken synker med økende alder. Av dem som er i jobb oppgir 84 prosent at det var lett å finne ny jobb, og hele 56 prosent opplever at kompetansen deres er etterspurt utenfor Forsvaret. For gruppen som ikke er i jobb, er dette bildet annerledes – i underkant av 20 prosent sier at de tror det ville vært lett å finne seg en jobb hvis de ønsket det. Nesten åtte av ti ville fortsatt i Forsvaret på heltid eller deltid hvis det hadde vært en mulighet da de nådde dagens avgangsalder. Omtrent halvparten kunne tenkt seg å jobbe til normal pensjonsalder (67 år) eller lenger. Kun 19 prosent oppgir at de ikke kunne ha tenkt seg å fortsette i Forsvaret etter 60 år. Helse er en viktig faktor i valget om å fortsette i yrkeslivet. Flertallet vurderer sin egen helse i dag som god. De mener at tjenesten i Forsvaret ikke har påført dem så stor belastning hverken psykisk eller fysisk at det har gått utover helsen. I tillegg oppgir så godt som alle at hverken fysikk eller psyke ville vært en begrensende faktor dersom de skulle fortsatt i sin siste stilling i Forsvaret utover dagens aldersgrense på 60 år. Mange av respondentene trekker frem at dagens særaldersgrense oppleves for lav og at de ønsker en mer fleksibel ordning med større individuell frihet.

Nylig publisert