Ett helsevesen i fred, krise og krig? – ekspertundersøkelse om fremtidens sanitet

FFI-Rapport 2023

Om publikasjonen

Rapportnummer

23/01271

ISBN

978-82-464-3501-5

Format

PDF-dokument

Størrelse

11 MB

Språk

Norsk

Last ned publikasjonen
Frank Brundtland Steder Tor Ole Vormdal Thor Engøy Marius Nyquist Pedersen Terje Svellet

Det militære forsvaret har bare blitt viktigere de siste årene. Men Forsvaret kan ikke ta seg av utfordringene alene. De siste årene har totalforsvaret vokst frem som et viktig strategisk satsningsområde.

En rekke kvaliteter ved samarbeidet om helsetjenester i totalforsvaret, inkludert saniteten i Forsvaret, er beskrevet i Fremtidens sanitet – effektiv ressurs i Forsvaret og totalforsvaret (FFI-rapport 22/01114). For å forankre og validere funnene og vurderingene i denne rapporten besluttet FFI å gjennomføre en såkalt ekspertundersøkelse, det vil si en ikke-tilfeldig, ikke-anonym kartlegging blant ansatte i helsevesenet og Forsvaret.

Ekspertundersøkelsen bestod av skriftlige svar på en spørreundersøkelse, statistiske analyser og gruppearbeid på et FFI-symposium. 70 fageksperter fra ulike deler av helsevesenet deltok. I tillegg var fra Forsvarskommisjonen og Totalberedskapskommisjonen representert. Etter at spørreundersøkelsen ble presentert og diskutert på symposiet, fikk deltagerne i oppgave å dele resultatene med kollegaer i helsevesenet. Formålet var å bidra til en god og transparent dialog om utviklingen av fremtidens sanitet.

Ekspertundersøkelsen avslører store forskjeller i arbeidstidsforbruket mellom helsetjeneste-ansatte i totalforsvaret og forsvarssektoren. De som bruker mindre tid på samhandling, svarer signifikant ulikt på viktige spørsmål og prioriterer flere av problemstillingene i spørreundersøkelsen veldig ulikt sammenlignet med dem som legger mye arbeidstid i samhandling. Videre er det systematiske forskjeller i arbeidstidsforbruket på samhandling med andre aktører i totalforsvaret: Sivilt ansatte i helsevesenet arbeider signifikant mindre med problemstillingene enn dem i forsvarssektoren. Dette påvirker samhandlingen mellom de to sektorene og bidrar til å opprettholde status quo i videreutviklingen av helsevesenet (inkludert saniteten i Forsvaret). Vi finner også at det prioriteres å forbedre kjente styrker og muligheter som allerede finnes i dagens samvirke. Det blir altså mer av det en allerede gjør, og forbedringer innen svakheter og trusler i samarbeidet overses.

Ekspertundersøkelsen bekrefter i all hovedsak vurderingene og funnene som er beskrevet i Fremtidens sanitet – effektiv ressurs i Forsvaret og totalforsvaret (FFI-rapport 22/01114). Et samlet inntrykk er at ekspertene ikke forventer at saniteten i 2040 vil ha særlig ulik organisering, kompetanse og utstyr enn i dag.

Nylig publisert