Experimenting with a big data infrastructure for multimodal stream processing

FFI-Rapport 2020

Om publikasjonen

Rapportnummer

20/00480

ISBN

978-82-464-3254-0

Format

PDF-dokument

Størrelse

4 MB

Språk

Engelsk

Last ned publikasjonen
Audun Stolpe Bjørn Jervell Hansen Jonas Halvorsen Eirik Jensen Opland
Det er en viktig del av Forsvarets virksomhet å overvåke norske landområder, luftrommet, havområder og det digitale rom. Overvåkningen skal støtte både tradisjonelle forsvarsoppgaver slik som suverenitets- og myndighetsutøvelse eller krise- og konflikthåndtering, såvel som sivil-militære oppgaver slik som redningstjeneste og miljøberedskap. Responstiden til Forsvaret, samt kvaliteten på Forsvarets operative beslutninger, avhenger av situasjonsforståelsen, det vil si av evnen til å oppfatte, tolke og forstå en situasjon. Nye kommunikasjonsteknologier og den stadig økende tilgangen på regnekraft gjør det mulig i dag å utnytte data av en variasjon og et volum som kan berike situasjonsforståelse i fremtiden betydelig. Det springende punkt er hvorvidt vi har beregningsmodeller som evner å omsette data til relevant etterretning i sann tid, og hvorvidt vi har sammenkoblede maskinklynger som tillater at datavolumet øker avhengig av informasjonsbehov og tilgjengelighet. I denne rapporten studerer vi hva slags systemstøtte og algoritmikk en slik løsning krever. Selv om det ikke er rimelig å anta at alle typer overvåkingsoppgaver og informasjonsbehov kan betjenes med identisk systemstøtte, er arbeidshypotesen her at enkelte overordnede systemegenskaper vil være tilstrekkelig for de fleste tilfeller. Her tenker vi på slike ting som parallelliserbarhet (overvåkingsoppgaven må være av en slik karakter at relevante beregninger kan spres over flere maskiner som arbeider på problemet samtidig), løs sammenkopling (maskiner og kilder må kunne tilkobles uten rekonfigurering og nedetid), skalerbarhet (systemet må kunne vokse med prosessorkraft og minne når det er nødvendig) og feiltoleranse (systemet må tåle at en viss prosent av maskinene feiler eller tas ut av angripere). Vi benytter en empirisk metode for å undersøke arbeidshypotesen, der vi tar utgangspunkt i en samtidig strøm av AIS-meldinger fra Kystverket, som formidler meldinger fra fartøy innenfor et dekningsområde som omfatter norsk økonomisk sone og vernesonene, og forsterker disse dataene med informasjon fra Fiskeridirektoratets Landings- og sluttseddelregister. Hensikten er å identifisere skip som ikke rapporterer at de fisker, selv om bevegelsesmønsteret og informasjon fra sluttseddelregisteret indikerer det motsatte. Deteksjon av uregulert fiske allerede er et velstudert problem i forsvarssammenheng. Det som gjør denne rapporten annerledes er sanntidighetsfokuset. Vi ønsker at systemet skal flagge og følge et fartøy så lenge bevegelsene til fartøyet og bakgrunnsinformasjonen om fartøyet gir grunn til det, og ikke lenger. På den måten ønsker vi å kunne overvåke samtlige ca 3500 fartøy som i løpet av en normal virkedag rapporterer på denne AIS-strømmen i sann tid. Teknisk innebærer dette to ting: (1) Vi utvikler en parallelliserbar algoritme vi kaller tortuosity (kurvethet) for å analysere bevegelsesmønsteret til et skip i sann tid, og (2) vi definerer og konfigurerer en stordatarkitektur designet spesifikt for strømmende data med redundans, skalerbarhet og feiltoleranse bygget inn både i dataflyt og beregninger. Disse to punktene eksemplifiserer de overordnede systemegenskaper som ble nevnt over, og er derfor egnet til å underbygge eller utfordre arbeidshypotesen. Eksperimentet ble designet for å se i hvilken grad standard programvare kan brukes til å bygge en strømprosesseringsinfrastruktur som oppfyller de identifiserte kravene. Utfallet av eksperimentet var en bekreftelse på at de valgte kjernekomponentene i det vesentlige gir en streaminginfrastruktur med de ønskede egenskapene, hovedsakelig på grunn av egenskapene til kjernekomponenten Apache Kafka.

Nylig publisert