Forsvarssektorens miljø- og klimaregnskap for 2012

FFI-Rapport 2013

Om publikasjonen

Rapportnummer

2013/01104

ISBN

9788246422411

Format

PDF-dokument

Størrelse

1.9 MB

Språk

Norsk

Last ned publikasjonen
Trine Reistad Kristin Fjellheim Petter Andre Prydz Kjetil Sager Longva
Rapportene ”Forsvarssektorens miljøregnskap” utgis hvert år og har til hensikt å identifisere de mest betydningsfulle områder av virksomheten der tiltak kan iverksettes for å redusere miljøbelastningene fra forsvarssektorens aktiviteter. I 2012 rapporten er klimaregnskapet inkludert og rapporten har endret navn til ”Forsvarssektorens miljø- og klimaregnskap”. Kapittelet om klimaregnskap erstatter avsnittet ”utslipp til luft” i tidligere miljøregnskap. Informasjon samlet i forsvarssektorens miljødatabase (MDB) er benyttet for å vurdere miljøpåvirkningene fra sektoren i 2012. Rapporten tar for seg følgende miljøaspekter: avfall, energi, drivstoff, ammunisjon, vann, kjemikalier og akutte utslipp fra forsvarssektorens virksomhet nasjonalt, under øvelser og fra internasjonale operasjoner. FD, Forsvaret, FB og FFI har rapportert egne miljøaspekter i MDB i 2012, NSM har i liten grad benyttet MDB. Rapporteringsgraden for de fleste miljøaspektene har økt fra 2011, med unntak av energi og avfall der disse ligger på samme nivå som året før. For rapporteringsåret 2012 er det importert avfallsdata til MDB fra alle markedsområdene i FB. Sorteringsgraden for avfall i sektoren var 62 % mens andelen avfall til gjenvinning var 97 %. Dette vil si at alle mål stilt i iverksettingsbrev som omhandler avfall er nådd. Totalt sett økte mengden avfall i forsvarssektoren med 7 % fra 2011 til 2012. 1.november 2012 ble ny DBL 750 lansert. Det har vært innrapportert ca. 19 % flere skudd i 2012 enn i 2011. Dette har resultert i en rapporteringsgrad på 43 % i 2012, 5 % høyere enn året før. Rapporteringsgraden ligger fremdeles langt under målet om minimum 80 % rapportering. Rapporteringen av vann- og kjemikalieforbruk er som foregående år mangelfull. Totalt estimert vannforbruk for forsvarssektoren i 2012 var på 2 577 395 m3, 2,5 % lavere enn i 2011. Når det gjelder kjemikalieforbruk er det kun fly- og baneavisingskjemikalier man har oversikt over. Det estimerte forbruket av energi i 2012 var på 756 GWh, en økning på 1,3 % fra 2011. Det har imidlertid vært et skift mot en høyere andel fornybar energi, som var hele 6 % høyere i 2012 sammenlignet med 2011. I tillegg til drivstofforbruk på Forsvarets militære kjøretøy, fartøy og luftfartøy har det for 2012 blitt innrapportert forbruk på administrative kjøretøy for alle etater samt tjenestereiser med fly og bil. Det er også rapportert inn antall pendlereiser foretatt i Forsvaret for 2012 og 2011. Utslipp fra forsvarssektoren for tidligere år har blitt omregnet slik at tall presentert i klimaregnskapet er basert på konsistente metoder for beregning. For 2012 er det forbruk av energi og drivstoff (inkludert øvelser og internasjonale operasjoner) som bidrar til forsvarssektorens utslipp av klimagasser og andre stoffer og partikler. I 2012 var forsvarssektorens totale utslipp på 320 089 tonn CO2 ekvivalenter, som er en reduksjon på 9,3 % fra 2011. Utslipp av NOx har økt med 0,9 % fra 2011. Totalt sett blir estimatene på forsvarssektorens miljøpåvirkninger bedre fra år til år. Estimatene blir stadig mer nøyaktige som følge av at innrapporteringen til MDB øker og at erfarings- og sammenligningsgrunnlaget øker. Det er imidlertid fortsatt usikkerhet rundt flere av estimatene. Rapporten gir derfor anbefalinger på tiltak som bør iverksettes for å bedre rapporteringen til MDB, samt forslag på miljøeffektivitetstiltak for å øke miljøprestasjonen til sektoren.

Om publikasjonen

Rapportnummer

2013/01104

ISBN

9788246422411

Format

PDF-dokument

Størrelse

1.9 MB

Språk

Norsk

Last ned publikasjonen

Nylig publisert