Forsvarssektorens miljø- og klimaregnskap for 2015

FFI-Rapport 2016

Om publikasjonen

Rapportnummer

16/00909

ISBN

978-82-464-2725-6

Format

PDF-dokument

Størrelse

2 MB

Språk

Norsk

Last ned publikasjonen
Simon Utstøl-Klein Marte Melnes Tove Engen Karsrud Petter Andre Prydz

Rapportene “Forsvarssektorens miljø- og klimaregnskap” utgis årlig av Forsvarets Forskningsinstitutt og er basert på innrapporterte tall til Forsvarssektorens miljødatabase (MDB) fra sektoren med dens etater samt avtalepartnere tilknyttet sektorens virksomhet. Rapportene gir oversikt over resultat og utvikling for sentrale miljøaspekter i forsvarssektoren over tid, herunder avfall, energi, drivstoff, ammunisjon, vann, kjemikalier og akutte utslipp, samt utslipp av klimagasser og andre stoffer.

Næringsavfall rapporteres direkte til MDB fra avfallsselskapene i de ulike markedsområdene i Forsvarsbygg (FB), mens bygg- og anleggsavfall rapporteres av FB. Det ble generert totalt 16 437 tonn næringsavfall i 2015, som utgjør en 3 % økning fra 2014. Sorteringsgraden for næringsavfall var 61 %, mens andelen avfall til material- eller energigjenvinning var 95 %.

Energiforbruk knyttet til forsvarssektorens bygg- og anlegg i Norge i 2015 rapporteres fra FB og er basert på faktura fra energileverandør ved de ulike etablissementene i sektoren. Det rapporterte samlede energiforbruket knyttet til bygg- og anlegg i 2015 var 672 GWh. Dette er en økning på 2 % fra 2014. Energi levert fra fyringsolje er redusert med 6 % fra 2014 og fornybarandelen er beregnet til 87 %.

Drivstofforbruket knyttet til forsvarssektorens kjøretøy, luftfartøy, fartøy og aggregater i 2015 var 85 298 m 3 . Dette representerer en reduksjon på 11 % sammenlignet med 2014. Forbruk på fartøy og luftfartøy står for 92 % av det samlede drivstofforbruket i sektoren.

Ammunisjonsforbruk fordelt på organisasjonsenhet, skytefelt og ammunisjonstype blir rapportert til MDB via Digital blankett 750 (DBL-750). I 2015 ble det innrapportert 14 694 231 ammunisjonsenheter, 15 % flere enn i 2014. Rapporteringsgraden beskriver forholdet mellom utlevert og innrapportert ammunisjon og er beregnet til 68 % (uten løsammunisjon) for 2015, som er en økning på 13 % sammenlignet med 2014. Forbruk av blyholdig ammunisjon har økt med 31 % fra 2014 til 2015.

Vannforbruk blir innhentet fra FB og Forsvarets Operative Hovedkvarter (FOH) for henholdsvis innenlands og utenlands forbruk. Det samlede innrapporterte vannforbruket fra forsvarssektoren i 2015 var 2 282 515 m 3 . Dette er relativt uendret fra forbruket i 2014.

Kjemikalieforbruk rapporteres fra etablissementer i sektoren der det benyttes betydelige mengder kjemikalier, men er med unntak av fly- og baneavisingskjemikalier mangelfullt innrapportert. Fra Forsvarets flystasjoner ble det innrapportert et forbruk på 1 113 tonn avisingskjemikalier i 2015. Forbruket av urea til baneavising var 12 % høyere i 2015 sammenlignet med 2014.

Utslipp til luft beregnes ut fra innrapportert drivstoff- og energiforbruk ved hjelp av utslippsfaktorer knyttet til ulike materielltyper og energivarer. I 2015 ble det beregnet et totalt utslipp av 280 127 tonn CO2-ekvivalenter fra forsvarssektorens virksomheter, som er en reduksjon på 9 % fra 2014. Denne reduksjonen henger sammen med redusert totalt drivstofforbruk og redusert andel fyringsolje i energiforsyningen.

Det er nær sammenheng mellom de krav og forutsetninger som påvirker sektorens aktivitetsmønster og den samlede miljøbelastningen. Samtidig med en kontinuerlig effektivisering av ressursbruk og minimering av miljøbelastning er det derfor behov for å se miljøbelastningen i sammenheng med årlige svingninger i forsvarssektorens leveranser i forhold til sikkerhets- og forsvarspolitiske målsetninger.

Om publikasjonen

Rapportnummer

16/00909

ISBN

978-82-464-2725-6

Format

PDF-dokument

Størrelse

2 MB

Språk

Norsk

Last ned publikasjonen

Relaterte rapporter

Alle rapporter i serien "Forsvarssektorens miljø- og klimaregnskap".