Forsvarssektorens miljø- og klimaregnskap for 2018

FFI-Rapport 2019

Om publikasjonen

Rapportnummer

19/00520

ISBN

978-82-464-3165-9

Format

PDF-dokument

Størrelse

2 MB

Språk

Norsk

Last ned publikasjonen
Simon Utstøl Jostein Gohli Tove Engen Karsrud Petter Prydz
Sammendrag Rapporten “Forsvarssektorens miljø- og klimaregnskap” utgis årlig av Forsvarets forskningsinstitutt og er basert på innrapporterte tall til forsvarssektorens miljødatabase (MDB) fra sektoren i tillegg til avtalepartnere som er knyttet til virksomheten i sektoren. Rapportene gir oversikt over resultat og utvikling for sentrale miljøaspekter over tid, herunder avfall, energi, drivstoff, ammunisjon, vann, kjemikalier og akutte utslipp. I tillegg presenteres forsvarssektorens utslipp av klimagasser i et klimaregnskap. Næringsavfall rapporteres direkte til MDB fra avfallsselskapene i de ulike regionene i Forsvarsbygg (FB). Det ble generert totalt 16 776 tonn næringsavfall i 2018, som utgjør en økning på 8,3 % fra 2017. Sorteringsgraden for næringsavfall var 63,8 % i 2018, en økning på 1,5 % sammenlignet med året før. 31,5 % av avfallet ble materialgjenvunnet og 63,0 % ble energigjenvunnet. Energibruk knyttet til forsvarssektorens bygg- og anlegg i Norge i 2018 innhentes fra FB via energiledelsessystemet Energinet i tillegg til statistikk fra leverandører. Det samlede energibruket knyttet til bygg- og anlegg i 2018 er beregnet til 731 GWh. Dette er en økning på ca. 5 % fra 2017. Fornybarandelen i energi til oppvarming for 2018 ble beregnet til 91 %, en økning på ca. 2 % fra foregående år. Drivstofforbruket knyttet til forsvarssektorens kjøretøy, luftfartøy, fartøy og aggregater i 2018 var 89 070 m3. Dette representerer en reduksjon på 6 % sammenlignet med 2017. Forbruk på fartøy og luftfartøy står for 91 % av det samlede drivstofforbruket i sektoren. Ammunisjonsforbruk fordelt på organisasjonsenhet, skytefelt og ammunisjonstype blir rapportert til MDB via Digital blankett 750 (DBL-750). I 2018 ble det innrapportert 16 497 486 ammunisjonsenheter, som er tilnærmet det samme som i 2017. Rapporteringsgraden beskriver forholdet mellom utlevert og innrapportert ammunisjon og er beregnet til 71 % (uten løsammunisjon) for 2018, som er en nedgang på 1 % fra 2017. Forbruket av blyholdig håndvåpenammunisjon har økt med 2 % fra 2017 til 2018. Estimert blyutslipp fra alt ammunisjonsforbruk er imidlertid redusert med 17 % sammenlignet med 2017. Vannforbruk fra sektoren blir innhentet fra FB og er basert på målt og estimert forbruk. Det samlede vannforbruket i forsvarssektoren i 2018 var 1,77 millioner m3, en reduksjon på ca. 2,8 % sammenlignet med 2017. Kjemikalieforbruk rapporteres fra anlegg i sektoren der det benyttes betydelige mengder kjemikalier, men er med unntak av fly- og baneavisingskjemikalier mangelfullt innrapportert. Fra Forsvarets flystasjoner ble det innrapportert et forbruk på 17 754 kg flyavisingskjemikalier og 354 413 kg baneavisingskjemikalier i 2018. Andelen urea til avising av baner relativt til det totale forbruket av baneavisingskjemikalier var 76 % i 2018 mot 80 % i 2017. Klimaregnskapet beregnes ut fra innrapportert drivstoff- og energibruk ved hjelp av utslippsfaktorer knyttet til ulike materielltyper og energivarer. Dette forbruket deles i direkte og indirekte utslipp. I 2018 ble det beregnet et totalt direkte utslipp av 250 717 tonn CO2-ekvivalenter, og 333 942 tonn CO2-ekvivalenter når indirekte utslipp er inkludert. Dette utgjør en reduksjon på 7 % sammenlignet med 2017. Reduksjonen henger spesielt sammen med redusert aktivitet på fartøy og luftfartøy. Det er nær sammenheng mellom krav og forutsetninger som påvirker sektorens aktivitetsmønster og den samlede miljøpåvirkningen. Det er derfor relevant å vurdere miljøpåvirkningen i lys av oppgavene som forsvarssektoren skal løse innenfor dynamiske forsvarspolitiske rammer.

Om publikasjonen

Rapportnummer

19/00520

ISBN

978-82-464-3165-9

Format

PDF-dokument

Størrelse

2 MB

Språk

Norsk

Last ned publikasjonen

Relaterte rapporter

Alle rapporter i serien "Forsvarssektorens miljø- og klimaregnskap".