Forsvarssektorens miljø- og klimaregnskap for 2019

FFI-Rapport 2020

Om publikasjonen

Rapportnummer

20/01849

ISBN

978-82-464-3283-0

Format

PDF-dokument

Størrelse

1.9 MB

Last ned publikasjonen
Simen Kirkhorn Tove Engen Karsrud Petter Prydz

Rapporten “Forsvarssektorens miljø- og klimaregnskap” utgis årlig av Forsvarets forskningsinstitutt (FFI) og er basert på innrapporterte tall til forsvarssektorens miljødatabase (MDB) fra sektoren i tillegg til avtalepartnere som er knyttet til virksomheten i sektoren. Rapportene gir oversikt over resultat og utvikling for sentrale miljøaspekter over tid, herunder avfall, energi, drivstoff, ammunisjon, vann, kjemikalier og akutte utslipp. I tillegg presenteres forsvarssektorens utslipp av drivhusgasser i et klimaregnskap.

Næringsavfall rapporteres direkte til MDB fra avfallsselskapene i de ulike regionene i Forsvarsbygg (FB). Det ble generert totalt 18 894 tonn næringsavfall i 2019, som utgjør en økning på 13 % fra 2018. Sorteringsgraden for næringsavfall var 68,5 % i 2019, en økning på 7,3 % sammenlignet med året før. 26,8 % av avfallet ble materialgjenvunnet og 66,9 % ble energigjenvunnet.

Energibruk knyttet til forsvarssektorens bygg og anlegg i Norge i 2019 innhentes fra FB via statistikk fra leverandører. Det samlede energibruket knyttet til bygg- og anlegg i 2019 er beregnet til 718 GWh. Dette er en reduksjon på 1 % fra 2018. Fornybarandelen i energi til oppvarming for 2019 ble beregnet til 91 %, tilsvarende foregående år.

Drivstofforbruket knyttet til forsvarssektorens kjøretøy, luftfartøy og fartøy i 2019 var 93 185 m3. Dette representerer en økning på 4,6 % sammenlignet med 2018. Forbruk på fartøy og luftfartøy står for 92 % av det samlede drivstofforbruket i sektoren.

Ammunisjonsforbruk fordelt på organisasjonsenhet, skytefelt og ammunisjonstype blir rapportert til MDB via Digital blankett 750 (DBL-750). I 2019 ble det innrapportert 18 211 210 ammunisjonsenheter, som er en økning på 10 % sammenlignet med 2018. Rapporteringsgraden beskriver forholdet mellom utlevert og innrapportert ammunisjon og er beregnet til 84 % (uten løsammunisjon) for 2019, som er en betydelig økning på 13 pp. fra 2018. Forbruket av blyholdig  håndvåpenammunisjon har økt med 0,6 % fra 2018 til 2019. Estimert blyutslipp fra alt ammunisjonsforbruk er imidlertid redusert med 14 % sammenlignet med 2018.

Vannforbruk fra sektoren blir innhentet fra FB og er basert på målt og estimert forbruk. Det samlede vannforbruket i forsvarssektoren i 2019 var 2,05 millioner m3, en økning på ca. 12,4 % sammenlignet med 2018.

Kjemikalieforbruk rapporteres fra anlegg i sektoren der det benyttes betydelige mengder kjemikalier, men er med unntak av fly- og baneavisingskjemikalier mangelfullt innrapportert. Fra Forsvarets flystasjoner ble det innrapportert et forbruk på 38 300 kg flyavisingskjemikalier og 389 378 kg baneavisingskjemikalier i 2019. Andelen urea til avising av baner relativt til det totale forbruket av baneavisingskjemikalier var 76 % i 2019, det samme som i 2018.

Klimaregnskapet beregnes ut fra innrapportert drivstoff- og energibruk ved hjelp av utslippsfaktorer knyttet til ulike materielltyper og energivarer. Dette forbruket deles i direkte og indirekte utslipp. I 2019 ble det beregnet et totalt direkte utslipp av 260 694 tonn CO2-ekvivalenter, og 343 226 tonn CO2-ekvivalenter når indirekte utslipp er inkludert. Dette utgjør en økning på 4 % sammenlignet med 2018. Økningen henger spesielt sammen med økt aktivitet på fartøy og luftfartøy.

Det er nær sammenheng mellom krav og forutsetninger som påvirker sektorens aktivitetsmønster og den samlede miljøpåvirkningen. Det er derfor relevant å vurdere miljøpåvirkningen i lys av oppgavene som forsvarssektoren skal løse innenfor dynamiske forsvarspolitiske rammer. 

Om publikasjonen

Rapportnummer

20/01849

ISBN

978-82-464-3283-0

Format

PDF-dokument

Størrelse

1.9 MB

Last ned publikasjonen

Nylig publisert