Forsvarssektorens miljø- og klimaregnskap for 2020

FFI-Rapport 2021

Om publikasjonen

Rapportnummer

21/00812

ISBN

978-82-464-3339-4

Format

PDF-dokument

Størrelse

3 MB

Språk

Norsk

Last ned publikasjonen
Simen Kirkhorn Tove Engen Karsrud Petter Andre Prydz
Rapporten “Forsvarssektorens miljø- og klimaregnskap” utgis årlig av Forsvarets forskningsinstitutt og er basert på innrapporterte tall til forsvarssektorens miljødatabase (MDB) fra sektoren i tillegg til avtalepartnere som er knyttet til virksomheten i sektoren. Rapportene gir oversikt over resultat og utvikling for sentrale miljøaspekter over tid, herunder avfall, energi, drivstoff, ammunisjon, vann, kjemikalier og akutte utslipp. I tillegg presenteres forsvarssektorens utslipp av klimagasser i et klimaregnskap. Næringsavfall rapporteres direkte til MDB fra avfallsselskapene i de ulike regionene i Forsvarsbygg (FB). Det ble generert totalt 18 935 tonn næringsavfall i 2020, som utgjør en marginal økning fra 2019. Sorteringsgraden for næringsavfall var 66,9 % i 2020, en reduksjon på 1,6 pp. sammenlignet med året før. 35,3 % av avfallet ble materialgjenvunnet og 59,9 % ble energigjenvunnet. Energibruk knyttet til forsvarssektorens bygg- og anlegg i Norge i 2020 innhentes fra FB via statistikk fra leverandører. Det samlede energibruket knyttet til bygg- og anlegg i 2020 er beregnet til 696 GWh. Dette er en reduksjon på ca. 4 % fra 2019. Samlet fornybarandel tilknyttet energibruk i forsvarssektoren er for 2020 beregnet til 95 %, en økning på ca. 4 pp. fra foregående år. Drivstofforbruket knyttet til forsvarssektorens kjøretøy, luftfartøy, fartøy og aggregater i 2020 var 88 938 m3. Dette representerer en reduksjon på 3 % sammenlignet med 2019. Forbruk på fartøy og luftfartøy står for 91 % av det samlede drivstofforbruket i sektoren. Ammunisjonsforbruk fordelt på organisasjonsenhet, skytefelt og ammunisjonstype blir rapportert til MDB via Digital blankett 750 (DBL-750). I 2020 ble det innrapportert 16 748 819 ammunisjonsenheter, som er 8 % færre enn i 2019. Rapporteringsgraden beskriver forholdet mellom utlevert og innrapportert ammunisjon og er beregnet til 74 % (uten løsammunisjon) for 2020. Dette er en betydelig nedgang på 10 pp. sammenlignet med 2019. Forbruket av blyholdig håndvåpenammunisjon har økt med 330 000 innrapporterte skudd, eller 29 %, fra 2019 til 2020. Estimert utslipp av bly fra alt ammunisjonsforbruk er 6,8 tonn i 2020 mot 5,2 tonn i 2019, en økning som tilsvarer 30 %. Vannforbruk fra sektoren blir innhentet fra FB og er basert på målt og estimert forbruk. Det samlede vannforbruket i forsvarssektoren i 2020 var 2,23 millioner m3, en økning på ca. 9,2 % sammenlignet med 2017. Kjemikalieforbruk skal rapporteres fra anlegg i sektoren der det benyttes betydelige mengder kjemikalier, men er med unntak av fly- og baneavisingskjemikalier mangelfullt innrapportert. Fra Forsvarets flystasjoner ble det innrapportert et forbruk på 44 358 kg flyavisingskjemikalier og 299 742 kg baneavisingskjemikalier i 2020. Andelen urea til avising av baner relativt til det totale forbruket av baneavisingskjemikalier var 71 % i 2020, det samme som i 2019. Klimaregnskapet beregnes ut fra innrapportert drivstoff- og energibruk ved hjelp av utslippsfaktorer knyttet til ulike materielltyper og energivarer. I 2020 ble det beregnet et utslipp av 246 714 tonn CO2-ekvivalenter (scope 1 og 2), og 316 527 tonn CO2-ekvivalenter når øvrige indirekte utslipp (scope 3) er inkludert. Utslipp i scope 1 + 2 utgjør i 2020 en reduksjon på 4 %, sammenlignet med 2019. Reduksjonen henger sammen med redusert drivstofforbruk på luftfartøy og militære kjøretøy, utfasing av fyringsolje og lavere andel importert kraft. Redusert reiseaktivitet og kansellerte øvelser på grunn av Covid-19-pandemien har hatt betydning for reduksjonen. Det er nær sammenheng mellom krav og forutsetninger som påvirker sektorens aktivitetsmønster og den samlede miljøpåvirkningen. Det er derfor relevant å vurdere miljøpåvirkningen i lys av oppgavene som forsvarssektoren skal løse innenfor dynamiske forsvarspolitiske rammer.

Nylig publisert