Fra teknologi til strategi og operasjoner – teknologiutviklingens påvirkning på militære styrker og bruken av militærmakt

FFI-Rapport 2022

Om publikasjonen

Rapportnummer

22/01682

ISBN

978-82-464-3421-6

Format

PDF-dokument

Størrelse

1.7 MB

Språk

Norsk

Last ned publikasjonen
Sverre Diesen
Denne rapporten inngår i prosjektet Globale trender og militære operasjoner III, og behandler sammenhengen mellom teknologi og den operative bruken av militære styrker. Det vil si mellom teknologiutviklingen og konseptene for hvordan militære styrker mest hensiktsmessig kan operere rent taktisk, for å nå fastsatte mål. Er følgene av teknologiutviklingen store nok, kan den også få konsekvenser på strategisk nivå, fordi den endrer krigens politiske og sosiale kontekst. Dermed påvirkes også anvendeligheten av militærmakt relativt til andre makt- og påvirknings-midler. I denne rapporten vil vi legge vekt på den delen av koblingen som dreier seg om hvordan teknologi-utviklingen påvirker militære forhold. I mindre grad studeres tilbakekoblingen hvor konseptuell og annen tilpasning i seg selv fører til utvikling av ny teknologi. Det skyldes at slik «reaktiv» teknologiutvikling er vanskeligere å estimere, blant annet fordi militære forhold i dag påvirkes like mye av sivil forskning og utvikling som av militær. Det eksisterer ingen generell teori for teknologiutviklingens påvirkning på militære forhold. Dette gjør det vanskelig å studere hvordan dagens teknologiske trender vil påvirke fremtidige konsepter for bruk av militærmakt. Metoden som er valgt her er et litteraturstudium for å finne empiriske sammenhenger mellom dem. Disse sammenhengene benyttes i neste omgang til å etablere et analytisk rammeverk som tillater en mer systematisk studie av hvordan fremtidig teknologiutvikling kan forventes å påvirke taktiske, operasjonelle og strategiske forhold. Litteraturstudiet gir en oversikt over de historiske sammenhengene mellom teknologiutvikling og anvendelsen av militærmakt, både på taktisk, operasjonelt og strategisk nivå. Herunder studeres betydningen av teknologiutviklingens drivere og på hvilken måte utviklingen foregår – stegvis, som større sprang eller som endring i forholdet mellom bestemte operative ytelser og deres økonomiske kostnad. Spesielt store blir konsekvensene der teknologiutviklingen enten skaper helt nye operasjonsdomener eller måter å operere på, eller der den endrer radikalt forholdet mellom en operativ ytelse og dens kostnad. Det foretas også en avgrensning av teknologiens betydning i forhold til andre innsatsfaktorer. Denne delen av rapporten beskriver videre bakgrunnen for og konsekvensene av den sterke kostnadsveksten som teknologi-utviklingen påfører både vårt og andre lands forsvar, før den behandler militære organisasjoners konservative tilnærming til ny teknologi. På grunnlag av disse empiriske sammenhengene utvikles det et analytisk rammeverk for å kunne studere og utlede operative konsekvenser av teknologisk utvikling mer systematisk. Teknologiutviklingen skaper i første hånd operative effekter, som for eksempel observasjon, tempo og ildvirkning. Effektene påvirker utførelsen av fem sentrale operative basisfunksjoner – kommando og kontroll, bekjempelse, manøver, beskyttelse og etterretning. Der basisfunksjon-ene påvirkes i tilstrekkelig grad utløser effektene dermed konseptuelle endringer i operativ adferd. Med dette rammeverket som verktøy vil vi i en senere rapport studere hvilke konseptuelle endringer som må forventes i årene fremover gitt dagens teknologiutvikling, og hvordan dette vil påvirke Forsvaret.

Om publikasjonen

Rapportnummer

22/01682

ISBN

978-82-464-3421-6

Format

PDF-dokument

Størrelse

1.7 MB

Språk

Norsk

Last ned publikasjonen

Nylig publisert