Hva vet vi om innsiderisiko?

FFI-Rapport 2023

Om publikasjonen

Rapportnummer

23/00546

ISBN

978-82-464-3461-2

Format

PDF-dokument

Størrelse

1.7 MB

Språk

Norsk

Last ned publikasjonen
Betina Slagnes

Denne rapporten gir et kunnskapsbidrag om innsiderisiko. Den er bygget opp rundt åpent tilgjengelig og relevant forskning. Rapporten legger vekt på egenskaper ved sosiale medier og ulike tilnærminger til påvirkning. Rapporten ser også nærmere på faktorer knyttet til hvordan en kan vurdere sikkerhetsmessig skikkethet. Her er individuelle personlighetstrekk viktig. Et annet viktig tema er sikkerhetskultur og sikkerhetsledelse. Dette omfatter jobbtilfredshet, sikkerhetsbevissthet og rapportering av sikkerhetstruende hendelser.

Rapporten avdekker at det er et stort behov for nasjonal forskning på personellsikkerhet som tar hensyn til norske forhold. For det første bør det forskes på hvordan påvirkningsoperasjoner i det digitale rom kan føre til økt innsidevirksomhet. For det andre bør forskningen se på faktorer knyttet til vurderinger av sikkerhetsmessig skikkethet. For det tredje bør forskningen ta for seg innsiderisiko og sikkerhetskultur ut fra norske kulturelle forhold, ettersom nasjonale kulturer og organisasjonskulturer ofte er unike. For det fjerde bør det forskes mer på hvordan eksisterende kunnskap og kompetanse innenfor ledelse, organisasjonsutvikling og pedagogikk kan anvendes i en sikkerhetssammenheng.

Rapporten konkluderer med at forskning på personellsikkerhet bør etableres som et bærekraftig fagområde i Norge, der forskningen kontinuerlig utvikles og oppdateres. Med den rette tilnærmingen kan Norge bli et foregangsland innenfor forskning på personellsikkerhet.

Nylig publisert